Behandling

Blodgiving

Blod er eit levande materiale og sjølv med moderne og avansert teknologi kan ein ikkje framstille det kunstig – det må bli gitt. Blodet blir brukt til mange type pasientar og behandlingar, for eksempel ved kreftbehandling, operasjonar, ulykker, svangerskap og fødsel. Det finst inga erstatning for blod og mange pasientar er derfor heilt avhengige av at nokon gir blod.

Hovudregelen er at alle friske menneske over 18 år kan melde seg som blodgivar. Du kan gi blod inntil fire gongar i året.

Du må rekne med å bruke om lag ein halvtime når du skal gi blod, inkludert førebuing, tapping og kvile.

Du kan når som helst i heile prosessen stille spørsmål dersom du lurer på noko. Personalet har teieplikt.

Blodgiving skal ifølge blodforeskriften vere frivillig og vederlagsfritt.

Tilvising og vurdering

Du treng ikkje tilvising for å gi blod. Du kan melde deg som blodgivar ved alle blodbankar/tappestasjonar i Noreg ved å registrere deg på nettsida GiBlod.no. Du kan også melde deg som blodgivar direkte til din blodbank.
Gå til GiBlod for å melde deg som blodgivar

Før

Blodoverføring må ikkje skade blodgivar eller mottakar. Derfor vurderer blodbanken kvar blodgivar grundig før dei eventuelt kan gi blod. Kvar gong du skal gi blod fyller du ut eit spørjeskjema for blodgivarar. Skjemaet er til hjelp når ein skal velje ut kven som kan gi blod.

Sjå spørjeskjemaet for blodgivarar på Helsedirektoratet sine nettsider

Etter at du har fylt ut skjemaet blir du intervjua av ein bioingeniør, sjukepleiar eller lege. Første gong du møter fortel vi deg om kva det vil seie å vere blodgivar. Ved registrering, eller ved første blodgiving, skal du vise legitimasjon. Vi tar også blodprøve og kontrollerer blodtrykk og puls.

Ved kvar blodgiving tar vi smittetestar for virus som kan innebere ein risiko for smitteoverføring av langvarige infeksjonar med livstruande komplikasjonar til pasienten.

Du bør ete før du gir blod, i tillegg til å drikke litt meir enn vanleg både før og like etter tappinga.

I nokre tilfelle kan det hende at ein blodgivar må ha lengre eller kortare opphald mellom blodgivingar. Det kan vere lurt å lese gjennom «Når kan eg ikkje gi blod» og «kven kan ikkje gi blod i Noreg» før du skal gi blod, slik at du ikkje må reise heimatt utan å få gi blod. Viss du er usikker på om du kan gi blod, kan du kontakte blodbanken. 

I tillegg er det varierande karantenar i dei tilfella der blodgivar har fått injeksjonar, endoskopi, har fått blod osv. Her har årsaka til behandlinga betyding for om det blir opptil 6 månaders karantene, eller om du du ikkje kan vere blodgivar lenger. Ta kontakt med blodbanken.

 

 • Personar som ikkje er friske
 • Personar under 18 år
 • Personar som veg under 50 kg
 • Personar som bruker medikament fast. Unntaka er p-piller, allergimedisin og middel mot lågt stoffskifte. Utover dette er det behov for individuell vurdering av fagpersonell.
 • Personar som har hjarte-, lever- eller lungesjukdom, eller har hatt blødingstendens, livstruande allergiske reaksjonar eller kreft. Unntaka kan vere basalcellecarcinom og celleforandringar på livmorhalsen. Ta kontakt med blodbanken
 • Menn som har eller har hatt sex med menn
 • Kvinner som har eller har hatt sex med menn som har hatt sex med menn, får minimum 6 månaders karantene etter siste seksuelle kontakt
 • Personar som bruker eller har brukt dopingmiddel eler narkotiske middel som sprøyter. Personar som har eller har hatt seksuell kontakt med person som bruker eller har brukt dopingmiddel eller narkotiske middel som sprøyter får minimum 6 månaders karantene etter siste seksuelle kontakt
 • Prostituerte eller tidlegare prostituerte. Personar som har hatt seksuell kontakt med prostituerte og tidlegare prostituerte får minimum 6 månaders karantene etter siste seksuelle kontakt
 • Personar som har opphaldt seg samanhengande i minst 6 månader i land der malaria er mykje utbreidd
 • Personar som har opphaldt seg i Storbritannia i over 1 år til saman i perioden 1980 – 1996 eller har fått blodoverføring der etter 1980
 • Personar som er fødd i Amerika sør for USA, har mor som er fødd i desse landa eller har fått blodoverføring i desse landa. Dette på grunn av mogeleg førekomst av T. Cruzi. Nokre stader godkjenner blodgivarar frå desse landa ved negativ test på T. Cruzi og etter å ha budd 6 månader i Noreg
 • Personar som har opphaldt seg meir enn 5 år til saman i Afrika sør for Sahara (gjeld ikkje Egypt, Libya, Tunis, Algerie og Marokko)
 • Viss ein har partnar frå eit land med høgare førekomst av Hepatitt C, får ein karantene i 5 år etter at samlivet starta. Ved eventuelt samlivsbrot må ein vente i 6 månader før ein kan gi blod

For å bli blodgivar må vi registrere deg i blodbanken sitt dataregister. Dette er nødvendig av fleire årsaker:

 • Vi må ha moglegheit til å kome i kontakt med blodgivarane våre
 • Vi må kunne dokumentere at gjeldande regelverk er følgt
 • Vi må ha oversikt over tappehistorikken til kvar enkelt blodgivar
 • Vi treng å lagre ein del opplysingar om blodtype etc. for å kunne velje riktig blod til den enkelte pasient

 

Opplysingar som blir lagra er i hovudsak:

 • Namn
 • Fødselsnummer
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Timeavtalar
 • Registrering av kvar tapping
 • Blodtypeundersøkingar
 • Prøveresultat
 • Informasjon om korleis det har gått med kvar tapping


Som blodgivar har du krav på å få vite kva som er registrert om deg, og du kan krevje retting dersom feil informasjon er registrert.

 

Når kan eg ikkje gi blod

Mange infeksjonssjukdommar og risikosituasjonar gir karantene.

Årsaka til akupunkturbehandling er viktig. Dersom årsaka er av slik art at den i seg sjølv ikkje har betyding for blodgivinga, gjeld følgjande: akupunktur utført av autorisert helsepersonell i Noreg og med sterilt eingongsutstyr er godkjent. Akupunktørar, homeopatar, naprapatar og osteopatar er ikkje omfatta av den norske autorisasjonsordninga, og behandling hos desse gir 6 månaders karantene etter gjennomført behandling.

Flåttbitt gir karantene i 4 veker om det er ukomplisert. Dersom du har fått utslett eller andre reaksjonar er karantenetida 6 månader.

Minimum 6 månaders karantene etter siste holet er sett, med mindre det er brukt sterilt eingongsutstyr.

Gravide skal ikkje gi blod. Etter fødsel skal du vente minst 12 månader før du gir blod.

Bruker du antibiotika, kan du ikkje gi blod. Du må vente 14 dager etter avslutta behandling.

Infeksjon eller eksponering for infeksjon kan gjere at du tidsavgrensa eller permanent ikkje kan vere blodgivar.

Dersom du har vore forkjøla, må du vente 7 dagar etter at du er frisk og symptomfri før du kan gi blod

Dersom du har feber må du vente 14 dagar etter at du er frisk og symptomfri før du kan gi blod.

Dersom du munnsår, skal du ikkje gi blod. Du må vente 14 dagar etter at såret har grodd.

Dersom du har sår/gnagsår må du vente til du har heil hud/skorpe før du kan gi blod.

Dersom du hatt oppkast eller laus avføring, må du vente 14 dagar etter at du er symptomfri før du kan gi blod.

Dersom du har eller har hatt malaria kan du ikkje gi blod. Dersom du har vore i malariaendemisk område kortare enn 6 månader er karantenetida 12 månader. Eventuell malariatesting kan endre karantenetida. Testen kan tas etter 4 månader. Ta kontakt med blodbanken.

Medisinbruk kan gjere at du tidsavgrensa eller permanent ikkje kan vere blodgivar, avhengig av årsak og type medisin. Ta kontakt med blodbanken.

Personar som har hatt sporadisk/eingongsbruk av narkotiske middel som ikkje blir injisert har 1 års karantenetid.

Dersom du eller din seksualpartnar har opphaldt seg i land med høg førekomst av sjukdommar som kan smitte med blod, er det variable karantenereglar som gjeld.
Sjå rettleiar for transfusjonstenesta i Noreg eller kontakt blodbanken. Spesielle epidemiologiske situasjonar kan nokre gongar gi karantene av varierande grad, for eksempel ved førekomst av vestnilvirus eller Zikavirus. Dette blir kunngjort av helsemyndigheitene. Ta kontakt med blodbanken.

 • Dersom du har opphaldt deg i område med utbrot eller aukande førekomst av zikafeber kan du ikkje gi blod før det har gått minst 28 dagar etter at du har forlatt området.
 • Dersom seksualpartnaren din har vore i eit zikaområde, må du vente 4 månader etter at partnaren din har kome heim, før du kan gi blod igjen.

Har du tatt piercing eller tatovering må du vente i 6 månader før du kan gi blod. Dersom det er sett hol i slimhinner som nese, tunge, leppe, kinn eller kjønnsorgan kan du som hovudregel ikkje gi blod før 1 månad etter at nåla er tatt ut.

Ny partnar gir karantene i 6 månader.

Vent i 24 timar før du gir blod. Ved rotfylling må du vente i 1 veke etter gjennomført behandling.

 


I tillegg er det varierande karantenar i dei tilfella der blodgivar har fått injeksjonar, endoskopi, har fått blod osv. Her har årsaka til behandlinga betyding for om det blir opptil 6 månaders karantene, eller om du du ikkje kan vere blodgivar lenger. Ta kontakt med blodbanken. 

 

Under

Etter samtale med personalet tar du plass i ein stol på rommet for blodgiving. Vi desinfiserer stikkstaden grundig og sjekkar identiteten din for å forsikre seg om at blodposane er merka med riktige etikettar.

Du får eit stikk i arma og gir 450 ml blod, dette er 10–12 prosent av blodet du har i kroppen. Samtidig tar vi blodprøver for testing. Du får eit plaster på stikkstaden, og skal klemme godt på dette dei første minutta etter blodgivinga. Plasteret kan du fjerne etter nokre timar.

Etter

Etter tappinga vil blodvolumet bygge seg opp igjen i løpet av nokre timar. For å unngå uheldige reaksjonar som følgje av væsketapet, bør du kvile i 10 – 15 minutt etter at du har gitt blod, i tillegg til å drikke rikeleg.

Unngå å anstrenge deg hardt fysisk dei første 24 timane etter at du har gitt blod. 

Etter blodgivinga bør det gå minst 12 timar før du vender tilbake til farleg arbeid eller hobby. Dette gjeld for eksempel flygarar, buss- og togførarar, kranførerar, fjellklatrarar, dykkarar og folk som ferdast i stigar og stillas. En del yrker og aktiviteter har strengare reglar enn 12 timer. For flyvere, som ikkje har arbeidsgiver med eigne regler, er det anbefala det å vente ein veke etter blodgiving. Du har sjølv ansvar for å sjekke om det er eigne regler for din jobb eller hobbyaktivitet når det gjelder blodgiving.

Kontakt blodbanken dersom du blir sjuk dei næraste dagane etter at du har gitt blod.

Ver merksam

Melder frå til blodbanken dersom du opplev ubehag eller biverknader under eller etter blodgiving. 

Kontakt

 • Kontakt Blodbanken Ålesund

  Oppmøtestad

  Blodbanken finn du i 1. etasje. Følg skilting til Blodbanken/blodgiving.

  Merk at det er avsett eigne parkeringsplassar til deg som er blodgivar. Du treng ikkje å betale for parkeringa, men husk å registrere bilnummeret ditt før tapping på blodbanken. 

   

  Adresse

  Opningstider for tapping (kveldstapping etter avtale)
  • I dag 07:15 - 13:00
  • Måndag 07:15 - 13:00
  • Tysdag 07:15 - 13:00
  • Onsdag 07:15 - 13:00
  • Torsdag 07:15 - 13:00
  • Fredag 07:15 - 13:00
  • Laurdag STENGT
  • Søndag STENGT
  Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

  Ålesund sjukehus

  Åsehaugen 5

  Transport

  Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet, sjå kart under. 

  • Merk at du alltid må registrere bilnummeret på parkeringsautomat eller i EasyPark-appen ved ankomst
  • Vi anbefaler betaling med kort framfor mynt. Då kan du velje P-tid med god margin slik at du unngår stress for å nå parkeringstida. Kjem du tilbake før utløpt tid kan du avslutte ved å sette inn kortet igjen. Du betaler då kun for brukt parkeringstid
  • Det er også mogleg å betale med mynt, men då må du tilbake til automaten viss du må forlenge parkeringstida. Du får heller ikkje refundert beløp om du forlater plassen tidlegare
  • Appen EasyPark er også eit godt betalingalternativ ​

  Endra parkeringsområde og stengd inngang nord (poliklinikkinngangen) 

  20. november 2023 stengde vi Inngang nord (poliklinikkinngangen) og la om parkeringsområda ved Ålesund sjukehus i samband med ombygging. Under får du oversikt over dei nye parkeringsområda og inngang til sjukehuset. 

  Kart
  Stengd inngang er markert med raudt kryss. 

  Markerte område på bildet

  • Grøn markering: Parkering for pasientar/besøkande
  • Gul markering: HC-parkering
  • Raud markering: Parkering for blodgivarar
  • Blå markering: Parkering for besøkande med spesialbevis
  1. Hovudinngang
   Merk av- og påstiging "kyss og køyr sone" utanfor barne- og ungdomsavdelinga
  2. Administrasjonsbygget
  3. Akuttmottaket
  4. Alderspsykiatrisk døgn
  5. Alderspsykiatrisk poliklinikk
  6. Apotek
  7. Audiopedagogen
  8. Barne- og ungdomsavdelinga
  9. BUP
  10. Dagkirurgi Aust
  11. Habiliteringsbygget
  12. Kreftavdelinga
  13. Psykisk helsevern døgn
  14. Psykisk helsevern poliklinikk
  15. UPA
  16. Åse hotell
  17. Åsebøen 1
  18. Åsebøen 5

  Besøkande ved habiliteringsbygget, pårørande til barn ved audiopedagogen og barne- og ungdomsavdelinga kan få spesialbevis ved å ta kontakt med avdelingane.  

   

  ​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

  No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

  Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

  Buss

  Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

  Fly
  Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

  Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

  Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

  Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
   

  Praktisk informasjon

  ​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

  Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

  Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på sjukehuset. Sjå etter HMNGuest på mobil eller datamaskin.

   

  Gjestenettet HMNGuest er opent tilgjengeleg, uten bruk av passord.

   

   

   

  ​Vi ber om avgrensa bruk av parfyme, då det er mange av pasientane våre som reagerer på dette.

  ​Dette gjeld også ved poliklinisk time på sjukehuset. ​

  ​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

  Åse hotell


  Treng du nokon å snakke med? ​
  Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

  Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

  Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

  Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

  ​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

  Opningstid

  07.30–15.30

  ​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

  Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

   

  Kantina​

  Vi har god heimelaga mat, varme og kalde rettar, til gode prisar.​

  Du finn oss​ i 1. etasje. Velkomen!

  Opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
  • Helg og høgtid: stengt

  Kios​k

  I tillegg har vi kiosk i hovedvestibylen ved sjukehuset. 

  Opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 07.00 - 20.00
  • Laurdag og søndag: 12.00 - 18.00
  • Raude dagar: 10.00 - 18.00

  ​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

  Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

  Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.

 • Kontakt Blodbanken Molde

  Oppmøtestad

  Blodbanken har eigen inngang på oppsida av sykehuset ved dei grå brakkene.

  Merk at det er avsett eigne parkeringsplassar til deg som er blodgivar. Du treng ikkje å betale for parkeringa, men husk å registrere bilnummeret ditt før tapping på blodbanken. 

  Adresse

  Opningstider for tapping (langope ein torsdag i månaden, kl. 10:00 til 17:00, etter avtale)
  • I dag 07:30 - 14:30
  • Måndag 07:30 - 14:30
  • Tysdag 07:30 - 14:30
  • Onsdag STENGT
  • Torsdag 07:30 - 14:30
  • Fredag STENGT
  • Laurdag STENGT
  • Søndag STENGT
  Molde sjukehus med en plen foran seg

  Molde sjukehus

  Parkveien 84

  6407 Molde

  Transport

  Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet.

  • Kjøp billett på parkeringsautomat eller i EasyPark-appen ved ankomst
  • Vi anbefaler betaling med kort framfor mynt. Då kan du velje P-tid med god margin slik at du unngår stress for å nå parkeringstida. Kjem du tilbake før utløpt tid kan du avslutte ved å sette inn kortet igjen. Du betaler då kun for brukt parkeringstid
  • Det er også mogleg å betale med mynt, men då må du tilbake til automaten viss du må forlenge parkeringstida. Du får heller ikkje refundert beløp om du forlater plassen tidlegare
  • Appen EasyPark er også eit godt betalingalternativ
  Flyfoto med markerte område for parkering og inngangar til Molde sjukehus

  Markerte område på bildet

  A: Hovudinngang

  B: Infosenter - poliklinikkar og høyrselssentral

  C: ØNH, tann/kjevekirurgi, blodbank

  D: Akutt psykisk helse, BUA Lundavang

  E: Patologi, kapell

  F: Fysioterapi, auditorium

  G: Mammografi, MR

  H: Sjukehusapoteket

   

  Grøn markering: Parkering for besøkande, mot avgift

  Lys blå markering: Parkering for besøkande, maks 30 minutt, ingen avgift

  Oransje markering: Parkering for forflytningshemmede med off. parkeringstilatelse, ingen avgift

  Raud markering: Parkering for blodgivarar

  ​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

  No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

  Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

  Buss

  Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

  Fly
  Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

  Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

  Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

  Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
   

  Praktisk informasjon

  ​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

  Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

  Mandag-fredag: kl. 17.00-19.00

  Laurdag-søndag: kl 16.00-18.00 

  Ta kontakt med den aktuelle avdelinga før besøket. 

  Har du andre spørsmål om besøkstider, kontakt den sengeposten det gjeld eller Helse Møre og Romsdal sitt sentralbord, tlf.  71 12 00 00


   

  Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på sjukehuset. Sjå etter HMNGuest på mobil eller datamaskin.

   

  Gjestenettet HMNGuest er opent tilgjengeleg, uten bruk av passord.

   

   

   

  ​Vi ber om avgrensa bruk av parfyme, då det er mange av pasientane våre som reagerer på dette.

  ​Dette gjeld også ved poliklinisk time på sjukehuset. ​

  Treng du nokon å snakke med? ​
  Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

  Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

  Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

  Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

  ​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

  Opningstid

  Kvardagar: 07.30–21.00

  Laurdag og søndag: 10.00–19.00

  Kantina​

  Vi har god heimelaga mat, varme og kalde rettar, til gode prisar.​

  Du finn oss​ i sokkeletasjen (aust). Velkomen!

  Opningstider:

  • Måndag til fredag: 09.00 - 15.30
  • Laurdag og søndag: stengt

  ​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

  Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

  Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.

 • Kontakt Blodbanken Volda

  Oppmøtestad

  Laboratoriet finn du i 1. etasje. Bruk hovudinngangen til sjukehuset.

  Merk at det er avsett eigne parkeringsplassar til deg som er blodgivar. Du treng ikkje å betale for parkeringa, men husk å registrere bilnummeret ditt før tapping på blodbanken. 

  Adresse

  Opningstider
  • I dag 08:00 - 15:00
  • Måndag 08:00 - 15:00
  • Tysdag 08:00 - 15:00
  • Onsdag 08:00 - 15:00
  • Torsdag 08:00 - 15:00
  • Fredag 08:00 - 15:00
  • Laurdag STENGT
  • Søndag STENGT
  En stor bygning med et tre foran seg

  Volda sjukehus

  Kløvertunvegen 1

  Transport

  Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet, sjå kart under. 

  • Merk at du alltid må registrere bilnummeret på parkeringsautomat eller i EasyPark-appen ved ankomst
  • Vi anbefaler betaling med kort framfor mynt. Då kan du velje P-tid med god margin slik at du unngår stress for å nå parkeringstida. Kjem du tilbake før utløpt tid kan du avslutte ved å sette inn kortet igjen. Du betaler då kun for brukt parkeringstid
  • Det er også mogleg å betale med mynt, men då må du tilbake til automaten viss du må forlenge parkeringstida. Du får heller ikkje refundert beløp om du forlater plassen tidlegare
  • Appen EasyPark er også eit godt betalingalternativ 

    

  Kart

  Grøn markering: Parkering for pasientar og besøkande

  Oransje markering: Parkering for HC

  Raud markering: Parkering for blodgivarar (ingen avgift) 

  Lilla: Ladestasjon

  P: Parkeringsautomatar

   

  ​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

  No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

  Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

  Buss

  Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

  Fly
  Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

  Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

  Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

  Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
   

  Praktisk informasjon

  ​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

  Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

  Besøkstid kl. 17.00-19.00 alle dagar. 

  Ta kontakt med aktuell avdeling før besøket. ​


  På barselavdelinga gjeld følgjande besøkstider​​​​​​

  For partnar som ikkje er innskriven i avdelinga saman med mor er kjernetida for besøk mellom kl 10.00-20.00.

  Besøkstid for søsken og besteforeldre mellom kl 17.00 og 18.00.

  Vi anbefaler ro rundt mor og barn i barseltida på sjukehuset.​​

  Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på sjukehuset. Sjå etter HMNGuest på mobil eller datamaskin.

   

  Gjestenettet HMNGuest er opent tilgjengeleg, uten bruk av passord.

   

   

   

  ​Vi ber om avgrensa bruk av parfyme, då det er mange av pasientane våre som reagerer på dette.

  ​Dette gjeld også ved poliklinisk time på sjukehuset. ​

  Treng du nokon å snakke med? ​
  Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

  Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

  Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

  Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

  ​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

  Opningstid

  08.00–16.30

  Kantina

  Hos oss får du god heimelaga mat til gode prisar. 

  Middagsservering kvar dag frå kl 12.00 - 16.00. I tillegg har vi litt kioskvarer, krigler, kaker og påsmurt brødmat. Vi har også pålegg og brødmat som du kan smøre sjølv.

  Opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 08.00 - 16.00
  • Laurdag og søndag: kl 12.00 - 16.00

   

  ​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

  Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

  Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.

 • Kontakt Blodbanken Kristiansund

  Oppmøtestad

  Blodbanken finn du i 2. etasje (plan 1). Bruk hovudinngangen til sjukehuset.

  Merk at det er avsett eigne parkeringsplassar til deg som er blodgivar. Du treng ikkje å betale for parkeringa, men husk å registrere bilnummeret ditt før tapping på blodbanken. 

   

  Adresse

  Opningstider for tapping (kveldstapping etter avtale)
  • I dag 08:00 - 14:00
  • Måndag 08:00 - 14:00
  • Tysdag 08:00 - 14:00
  • Onsdag 08:00 - 14:00
  • Torsdag 08:00 - 14:00
  • Fredag 08:00 - 14:00
  • Laurdag STENGT
  • Søndag STENGT
  Hovudinngangen ved Kristiansund sjukehus

  Kristiansund sjukehus

  Herman Døhlens vei 1

  6508 Kristiansund

  Transport

  ​​Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet.
   
  • Kjøp billett på parkeringsautomat eller i mobillapp (EasyPark eller Kristiansund parkering) ved ankomst
  • Vi anbefaler betaling med kort framfor mynt. Då kan du velje P-tid med god margin slik at du unngår stress for å nå parkeringstida. Kjem du tilbake før utløpt tid kan du avslutte ved å sette inn kortet igjen. Du betaler då kun for brukt parkeringstid
  • Det er også mogleg å betale med mynt, men då må du tilbake til automaten viss du må forlenge parkeringstida. Du får heller ikkje refundert beløp om du forlater plassen tidlegare
  • Appene EasyPark og Kristiansund parkering er også gode betalingalternativ ​
  Kart
  Grøn markering: parkering for besøkande. Oransje markering: HC-parkering. Raud markering: For blodgivarar. Lilla markering: ladestasjon f

  ​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

  No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

  Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

  Buss

  Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

  Fly
  Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

  Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

  Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

  Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
   

  Praktisk informasjon

  ​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

  Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

  Besøkstida er 17.00-19.00 alle dagar.  ​

  Hugs at du ikkj​e kan besøke nokon på sjukehuset ders​om 

  • du dei siste dagane har hatt hatt oppkast, diaré, hoste, sår hals, tungpust eller feber.  
  Unntak kan innvilgast for pårørende til kritisk sjuke og/eller døyande. Dette avtalar du med oss på avdelinga på førehand slik at du kan følgje våre smittevernråd.  Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på sjukehuset. Sjå etter HMNGuest på mobil eller datamaskin.

   

  Gjestenettet HMNGuest er opent tilgjengeleg, uten bruk av passord.

   

   

   

  ​Vi ber om avgrensa bruk av parfyme, då det er mange av pasientane våre som reagerer på dette.

  ​Dette gjeld også ved poliklinisk time på sjukehuset. ​

  Treng du nokon å snakke med? ​
  Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

  Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

  Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

  Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

  ​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

  Opningstid

  Kvardagar: 07.30–17.30

  Laurdag og søndag: stengt

  Kantina​​​

  Vi har god heimelaga mat, varme og kalde rettar, til gode prisar. Du finn oss i 2. etasje. Velkomen!

  Opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 10.00 - 14.00
  • Helg og høgtid: stengt  

  Kiosk

  I tillegg har vi kiosk i 1. etasje ved Kristiansund sjukehus.

  ​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

  Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

  Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.

  ​Eit trenings- og aktivitetsrom for kreftpasientar.

  Aktiv mot kreft jobbar for for å få fysisk aktivitet inn som ein del av behandlinga.

  Pusterommet er eit trenings- og aktivitetssenter som tilbyr tilpassa fysisk aktivitet til kreftpasientar under og etter behandling. Det er også ein møteplass og sosial arena for pasientar i same situasjon.

  Dei tilsette du møter på Pusterommet har spesialkompetanse innan fysisk aktivitet og kreft.

  Du kan delta i gruppetrening og/eller få individuelt tilrettelagt treningsprogram.

  Pusterommet i Kristiansund

  Pusterommet i Ålesund