Behandling

Igangsetting av fødsel

Induksjon (igangsetjing av fødselen) blir alltid gjord på bakgrunn av ei grundig vurdering, og blir berre tilrådd når dette blir vurdert som den beste behandlinga for mor og/eller barn.

Utgangspunktet for all fødselshjelp er å leggje til rette for eit best mogleg utfall for mor og barn. At fødselen startar av seg sjølv rundt termin (mellom svangerskapsveke 37 og 42), er vanlegvis det som gir enklast fødselsforløp. Men av og til oppstår det tilstandar i svangerskapet som gjer det nødvendig for mor og/eller barn å setje i gang fødselen før han startar av seg sjølv for å unngå moglege alvorlege komplikasjonar.

Dei vanlegaste årsakene til dette er høgt blodtrykk/svangerskapsforgifting, diabetes/svangerskapsdiabetes, og langsam fostervekst (lite barn). Alder over 38 år er også medverkande. I tillegg tilrår vi igangsetjing til alle som ikkje har fødd 11 dagar etter ultralydtermin (42 veker).

Kor lang tid tek det?

Det er vanskeleg å vite kor lang tid ein induksjon vil ta. Om fødselen din blir sett i gang, bør du innstille deg på at det kan ta tid før fødselen startar og du føder. For nokre kvinner kan det ta fleire dagar, medan for andre går det raskare. Faktorar som speler inn er mellom anna talet på svangerskapsveker ved tidspunktet for igangsetjing, om du har fødd tidlegare, allereie starta med rier, eller om fostervatnet har gått.

Tilvising og vurdering

Du må alltid ha tilvising frå fastlege eller jordmor i primærhelsetenesta for å bli vurdert ved fødeavdelinga om fødselen bør setjast i gang. Ved akutte situasjonar kan du kontakte fødeavdelinga direkte. Om mogleg – ring alltid til fødeavdelinga før du dreg.

Før

Trivselskontroll veke 41

Alle gravide får tilbod om trivselskontroll på svangerskapspoliklinikken. Denne blir utført 4-7 dagar etter ultralydtermin dersom du elles er utan risiko, og tidlegare dersom du har noko høgare risiko (høg BMI, tidlegare lite barn, IVF eller liknande).

Jordmor på helsestasjonen viser til denne kontrollen. Trivselskontrollen kan avtalast til første yrkedag som er praktisk å gjennomføre, for kvinna og sjukehuset.

 

Trivselskontrollen er ein utvida svangerskapskontroll. Hugs å ta med deg «Helsekort for gravide» og andre papir du har fått av jordmor/lege til kontrollar. Dette er viktig for at vi skal få ei oversikt over korleis svangerskapet har vore. Dei undersøkingane vi gjer på kontrollen, blir ført på helsekortet.

I tillegg til dei vanlege undersøkingane som blir gjorde på ein svangerskapskontroll gjer vi følgjande undersøkingar:

 • Ultralydundersøking for å sjå på storleiken på fosteret, fosterrørsler og mengda av fostervatn.

På nokre sjukehus blir det også utført:

 • CTG-registrering der ein registrerer hjartelyd, samantrekkingane og fosterrørsla til livmora. Registreringa tek omtrent 30 minutt.
 • Vaginalundersøking for å vurdere lengda, fastleiken og opninga til livmorhalsen

Dei aller fleste dreg heim etter den første terminkontrollen med ny avtale/time til andre terminkontroll – overtidskontroll. For dei fleste vil fødselen starte av seg sjølv før overtidskontrollen.  

Overtidskontroll (> 42 veker)

Om du ikkje føder innan svangerskapsveke 42, vil jordmor/lege som følgjer deg i svangerskapet informere deg om når og kvar du skal til overtidsvurdering.

 

På overtidskontrollen blir det utført vaginalundersøking for å vurdere lengda, fastleiken og opninga til livmorhalsen. Det kan også bli utført CTG.

Kva metode som blir vald for å setje i gang fødselen din, avheng av resultata frå undersøkingane.

 

Under

Ulike metodar for induksjon av fødsel

Under graviditeten er livmorhalsen fast og fleire centimeter lang. Etter kvart som du nærmar deg fødselen, vil livmorhalsen bli mjukare og kortare, og han byrjar å opne seg.

Det er ulike metodar som kan brukast for å setje i gang ein fødsel. Kva metode som er best for deg blir avgjord av lege eller jordmor. Modningsgrada av livmorhalsen er med på å bestemme kva induksjonsmetode som blir brukt. Lege og jordmor vurderer modningsgrada av livmorhalsen (Bishop skår) før og under induksjonen for å avgjere framgang.

Umoden livmorhals/mormunn. Illustrasjon

Illustrasjonen over, viser ein umoden livmorhals. Livmorhalsen er fast, lang, og lukka. Slik er det vanlegvis før fødselen startar.

Moden livmorhals/mormunn. Illustrasjon

Illustrasjonen over, viser ein moden livmorhals der hovudet til fosteret står og pressar mot livmorhalsen som er flata ut og har byrja å opne seg.

Er livmorhalsen umoden, er formålet med dei første tiltaka å modne denne. Om livmorhalsen er moden, vel vi tiltak for å få i gang rier.

 

Eit ballongkateter er eit gummikateter med ein ballong i enden.

Kva skjer under behandlinga?

Legen fører kateteret inn i livmora gjennom skjede og livmorhals. Du må liggje med beina i beinbehaldarar medan kateteret blir sett på plass. Når kateteret er på plass, blir ballongen/ballongane fylte med sterilt saltvatn slik at den/dei utvidar seg og trykkjer på livmorhalsen. Denne er ikkje til hinder for vanleg aktivitet som rørsle, dusj og toalettbesøk. Det er vanleg at det kjem utflod blanda med litt friskt blod frå skjeden etter at kateteret er sett på plass.

Korleis verkar kateteret?

Irritasjon og trykk frå ballongen mot livmorhalsen fører til at prostaglandsin blir frigjort. Prostaglandin er med på å modne livmorhalsen.

Kateter med sterilt saltvann i livmorhalsen. Illustrasjon.

Korleis opplever du behandlinga?

Kort tid etter at kateteret er sett inn, kan du oppleve modningsrier i livmora (menstruasjonsliknande smerter). Desse smertene varierer i intensitet og styrke og er som oftast forbigåande. Hos nokon vil desse gå over til rier og føre til fødsel.

Dei fleste kan reise heim etter at kateteret er sett på plass. Når du dreg, får du ein avtale om når og kvar du skal komme tilbake til vidare behandling. Om det er tilstandar hos deg eller fosteret som treng ekstra overvaking, vil innlegging bli vurdert av legen.

Kateteret blir som regel liggjande til neste morgon. Du skal kontakte avdelinga dersom kateteret fell ut, vatnet går, du byrjar å blø, får feber, dersom det er mindre fosterrørsler enn vanleg eller anna bekymring.

Målet med denne behandlinga er å modne livmorhalsen og stimulere til samantrekkingar og rieaktivitet. Hormonet prostaglandin blir framstilt syntetisk, og blir brukt for å oppnå denne effekten. Prostaglandin kan bli gitt i form av ei stikkpille/ein kapsel som blir lagd inn i skjeden eller det kan bli gitt som ein tablett som du svelgjer.

Kva skjer under behandlinga?

Ved denne behandlinga er du innlagd på sjukehus. Før behandlinga startar, vil lege/jordmor gjere ei vaginal undersøking for å vurdere lengda på livmorhalsen, posisjon, kor mjuk han er og om han har byrja å opne seg, og kvar i bekkenet barnet er (kalla Bishops skår).

Det vil bli teke ei CTG-registrering av barnet både før og under behandlinga. CTG (carditokografi) er ei elektronisk overvaking av hjarteslaget og aktiviteten til barnet, i tillegg til mors rieaktivitet. Det blir alltid teke ny CTG-registrering før kvar nye dose med prostaglandin blir gitt. Legen vil også vurdere om ultralydundersøking av barnet skal gjerast før behandlinga startar.

CTG-overvaking av barn i mors mage. Foto

Foto: Haukeland universitetssjukehus

Ved stikkpille/kapsel som blir lagd inn i skjeden blir du tilrådd å tømme blæren. Når stikkpilla/kapselen er sett på plass, må du liggje i senga ei stund for å unngå at ho fell ut.  

Kor lenge varer behandlinga?

Kvar fjerde til sjette time blir effekten av behandlinga vurdert, altså ein vurderer om det har hatt nokon effekt på livmorhalsen. Om du får rier/samantrekkingar, vil styrkje og hyppigheita på riene blir fortløpande vurdert.

Det blir gitt ny dose med prostaglandin kvar fjerde til sjette time inntil modning av livmorhalsen er oppnådd, eller du får rier. Kor mange dosar som må til for å oppnå modning av livmorhalsen, varierer frå kvinne til kvinne. Jordmor/lege vil fortløpande vurdere effekt av behandlinga og tilstanden til deg og barnet, og ut frå dette planleggje vidare behandling, oppfølging – og setje i gang tiltak.

Nokre kvinner får hyppige, plagsame kynnarar/samantrekkingar av livmora i samband med denne behandlinga, utan at fødselsriene kjem i gang. Om ikkje desse samantrekkingane fører til opning av livmorhalsen, så har samantrekkingane likevel ein viktig funksjon for modninga av livmorhalsen.

Smertelindring i tida før du går i aktiv fødsel

Ballongkateter og prostaglandin kan gi menstruasjonsmurring og modningsrier. Modningsrier er ofte uregelmessige, både i intensitet og i hyppigheit. Det kan opplevast smertefullt i periodar og du kan oppleve at du blir sliten. Det er nokre tiltak som kan lindre. Det kan til dømes vere varmeflaske eller ein varm dusj, massasje frå partnar, fokus på pust og avspenningsteknikkar. Paracet eller sterkare smertestillande kan vere aktuelt i samråd med jordmor/lege. Å jobbe medvite for å handtere modningsriene i denne perioden, kan vere ei fin førebuing til fødsel.

Stikke hol på fosterhinna – ta fostervatnet – amniotomi

Når livmorhalsen har byrja å opne seg, vil jordmor eller lege stikke hol på fosterhinna med ein plastkrok gjennom skjeden – amniotomi. Det er ikkje smertefullt for deg eller fosteret. Du får då vassavgang som stimulerer rier.

Dersom riene ikkje blir sterkare og regelmessige i løpet av 2-3 timar etter at vatnet er teke, blir det starta eit riestimulerende drypp med Oxytocin. Dette vil påverke livmora til å trekkje seg saman og etablere rier.

Kva skjer under behandlinga?

Jordmora legg inn ein venekanyle i ei av blodårane oppå handa di. Venekanyle er eit tynt plastrøyr som blir liggjande inne i blodåra, og medisinen blir gitt via denne. Slangen blir festa godt med plaster, og du kan bruke handa som vanleg under fødselen.

Dosen blir fortløpande vurdert og justert. Når fødselen blir sett i gang med drypp, blir du kopla til eit CTG-apparat som registrerer hjarteslag hos fosteret og rier.

I nokre tilfelle kjem ikkje riene i gang sjølv om du får drypp. Du kan få samantrekkingar som ikkje får mormunnen til å opne seg eller ikkje får fødselsprosessen til å gå framover. Det kan då vere aktuelt å ta ein pause, før ein igjen set i verk induksjonstiltak. Erfaring viser at ein slik pause er gunstig, og at fødselen kan komme i gang når behandlinga startar igjen.

Plastkrok blir nytta for å

 

CTG-registrering av fosterets hjartelyd, aktivitet og bevegelsar. Foto

I nokre tilfelle kjem ikkje riene i gang sjølv om du får drypp. Du kan få samantrekkingar som ikkje får mormunnen til å opne seg eller ikkje får fødselsprosessen til å gå framover. Det kan då vere aktuelt å ta ein pause, før ein igjen set i verk induksjonstiltak. Erfaring viser at ein slik pause er gunstig, og at fødselen kan komme i gang når behandlinga startar igjen.

Etter

Det kan altså ta fleire dagar frå  induksjonen startar og til fødselen er i gang, men når riene og fødselen har starta vil den som oftast gå ukomplisert. Det kan opplevast som at ein har hatt ein lang fødsel når ein er sett i gang.

Om fødselen ikkje startar

Om induksjon av fødselen ikkje fører fram, eller din og/eller tilstanden til fosteret krev forløysing, vil legen vurdere om det skal gjerast keisarsnitt.

Når vi set i gang fødselen vil du og barnet bli tett følgt opp av jordmor og lege. Undersøkingar og vurderingar vil avgjere den vidare behandlinga. Planen for behandling kan bli endra undervegs. Av og til er det nødvendig og rett å utsetje den planlagde behandlinga. Det kan vere din situasjon, tid på døgnet (natt) eller omsyn til drift som gjer at ei slik avgjerd blir teken.

Er du usikker eller ikkje har forstått planen for behandling, må du snakke med jordmor eller lege. Før du eventuelt reiser heim, vil du alltid få ein avtale om ny kontroll og kvar du skal ta kontakt om situasjonen din endrar seg.

Det er likevel viktig å understreke at ingen som er i aktiv fødsel blir sendt heim frå sjukehuset.  

 

Kontakt

 • Kontakt Føde-barsel Ålesund

  Oppmøtestad

  8. etasje - fødeseksjonen.

  Ring oss før oppmøte.

  Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

  Ålesund sjukehus

  Åsehaugen 5

  Transport

  Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet, sjå kart under. 

  • Merk at du alltid må registrere bilnummeret på parkeringsautomat eller i EasyPark-appen ved ankomst
  • Vi anbefaler betaling med kort framfor mynt. Då kan du velje P-tid med god margin slik at du unngår stress for å nå parkeringstida. Kjem du tilbake før utløpt tid kan du avslutte ved å sette inn kortet igjen. Du betaler då kun for brukt parkeringstid
  • Det er også mogleg å betale med mynt, men då må du tilbake til automaten viss du må forlenge parkeringstida. Du får heller ikkje refundert beløp om du forlater plassen tidlegare
  • Appen EasyPark er også eit godt betalingalternativ ​

  Endra parkeringsområde og stengd inngang nord (poliklinikkinngangen) 

  20. november 2023 stengde vi Inngang nord (poliklinikkinngangen) og la om parkeringsområda ved Ålesund sjukehus i samband med ombygging. Under får du oversikt over dei nye parkeringsområda og inngang til sjukehuset. 

  Kart
  Stengd inngang er markert med raudt kryss. 

  Markerte område på bildet

  • Grøn markering: Parkering for pasientar/besøkande
  • Gul markering: HC-parkering
  • Raud markering: Parkering for blodgivarar
  • Blå markering: Parkering for besøkande med spesialbevis
  1. Hovudinngang
   Merk av- og påstiging "kyss og køyr sone" utanfor barne- og ungdomsavdelinga
  2. Administrasjonsbygget
  3. Akuttmottaket
  4. Alderspsykiatrisk døgn
  5. Alderspsykiatrisk poliklinikk
  6. Apotek
  7. Audiopedagogen
  8. Barne- og ungdomsavdelinga
  9. BUP
  10. Dagkirurgi Aust
  11. Habiliteringsbygget
  12. Kreftavdelinga
  13. Psykisk helsevern døgn
  14. Psykisk helsevern poliklinikk
  15. UPA
  16. Åse hotell
  17. Åsebøen 1
  18. Åsebøen 5

  Besøkande ved habiliteringsbygget, pårørande til barn ved audiopedagogen og barne- og ungdomsavdelinga kan få spesialbevis ved å ta kontakt med avdelingane.  

   

  ​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

  No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

  Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

  Buss

  Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

  Fly
  Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

  Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

  Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

  Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
   

  Praktisk informasjon

  For partnar som ikkje er innskriven i avdelinga saman med mor er kjernetida for besøk mellom kl 10.00-20.00.

  Søsken kan besøke i visittida mellom kl. 17.00 og 18.00.

  Vi anbefaler ro rundt mor og barn i barseltida på sjukehuset.​

  Frukost kl 08:00 - 09:00

  Lunsj kl 12:00 - 13:00

  Middag kl 15:30 - 16:30

  ​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

  Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

  Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på sjukehuset. Sjå etter HMNGuest på mobil eller datamaskin.

   

  Gjestenettet HMNGuest er opent tilgjengeleg, uten bruk av passord.

   

   

   

  ​Vi ber om avgrensa bruk av parfyme, då det er mange av pasientane våre som reagerer på dette.

  ​Dette gjeld også ved poliklinisk time på sjukehuset. ​

  ​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

  Åse hotell


  Treng du nokon å snakke med? ​
  Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

  Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

  Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

  Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

  ​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

  Opningstid

  07.30–15.30

  ​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

  Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

   

  Kantina​

  Vi har god heimelaga mat, varme og kalde rettar, til gode prisar.​

  Du finn oss​ i 1. etasje. Velkomen!

  Opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
  • Helg og høgtid: stengt

  Kios​k

  I tillegg har vi kiosk i hovedvestibylen ved sjukehuset. 

  Opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 07.00 - 20.00
  • Laurdag og søndag: 12.00 - 18.00
  • Raude dagar: 10.00 - 18.00

  ​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

  Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

  Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.

 • Kontakt Føde-barsel Molde

  Oppmøtestad

  Møt i 4. etasje – fødeavdelinga.

  Ring oss før oppmøte.

  Molde sjukehus med en plen foran seg

  Molde sjukehus

  Parkveien 84

  6407 Molde

  Transport

  Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet.

  • Kjøp billett på parkeringsautomat eller i EasyPark-appen ved ankomst
  • Vi anbefaler betaling med kort framfor mynt. Då kan du velje P-tid med god margin slik at du unngår stress for å nå parkeringstida. Kjem du tilbake før utløpt tid kan du avslutte ved å sette inn kortet igjen. Du betaler då kun for brukt parkeringstid
  • Det er også mogleg å betale med mynt, men då må du tilbake til automaten viss du må forlenge parkeringstida. Du får heller ikkje refundert beløp om du forlater plassen tidlegare
  • Appen EasyPark er også eit godt betalingalternativ
  Flyfoto med markerte område for parkering og inngangar til Molde sjukehus

  Markerte område på bildet

  A: Hovudinngang

  B: Infosenter - poliklinikkar og høyrselssentral

  C: ØNH, tann/kjevekirurgi, blodbank

  D: Akutt psykisk helse, BUA Lundavang

  E: Patologi, kapell

  F: Fysioterapi, auditorium

  G: Mammografi, MR

  H: Sjukehusapoteket

   

  Grøn markering: Parkering for besøkande, mot avgift

  Lys blå markering: Parkering for besøkande, maks 30 minutt, ingen avgift

  Oransje markering: Parkering for forflytningshemmede med off. parkeringstilatelse, ingen avgift

  Raud markering: Parkering for blodgivarar

  ​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

  No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

  Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

  Buss

  Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

  Fly
  Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

  Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

  Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

  Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
   

  Praktisk informasjon

  For partnar som ikkje er innskriven i avdelinga saman med mor er kjernetida for besøk mellom kl 10.00-20.00.

  Søsken kan besøke i visittida mellom kl. 17.00 og 18.00.

  Vi anbefaler ro rundt mor og barn i barseltida på sjukehuset.​

  ​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

  Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

  Mandag-fredag: kl. 17.00-19.00

  Laurdag-søndag: kl 16.00-18.00 

  Ta kontakt med den aktuelle avdelinga før besøket. 

  Har du andre spørsmål om besøkstider, kontakt den sengeposten det gjeld eller Helse Møre og Romsdal sitt sentralbord, tlf.  71 12 00 00


   

  Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på sjukehuset. Sjå etter HMNGuest på mobil eller datamaskin.

   

  Gjestenettet HMNGuest er opent tilgjengeleg, uten bruk av passord.

   

   

   

  ​Vi ber om avgrensa bruk av parfyme, då det er mange av pasientane våre som reagerer på dette.

  ​Dette gjeld også ved poliklinisk time på sjukehuset. ​

  Treng du nokon å snakke med? ​
  Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

  Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

  Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

  Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

  ​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

  Opningstid

  Kvardagar: 07.30–21.00

  Laurdag og søndag: 10.00–19.00

  Kantina​

  Vi har god heimelaga mat, varme og kalde rettar, til gode prisar.​

  Du finn oss​ i sokkeletasjen (aust). Velkomen!

  Opningstider:

  • Måndag til fredag: 09.00 - 15.30
  • Laurdag og søndag: stengt

  ​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

  Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

  Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.

 • Kontakt Føde-barsel Volda

  Oppmøtestad

  Møt direkte i 3. etasje - på føde/barsel.

  Ring oss før oppmøte.

  En stor bygning med et tre foran seg

  Volda sjukehus

  Kløvertunvegen 1

  Transport

  Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet, sjå kart under. 

  • Merk at du alltid må registrere bilnummeret på parkeringsautomat eller i EasyPark-appen ved ankomst
  • Vi anbefaler betaling med kort framfor mynt. Då kan du velje P-tid med god margin slik at du unngår stress for å nå parkeringstida. Kjem du tilbake før utløpt tid kan du avslutte ved å sette inn kortet igjen. Du betaler då kun for brukt parkeringstid
  • Det er også mogleg å betale med mynt, men då må du tilbake til automaten viss du må forlenge parkeringstida. Du får heller ikkje refundert beløp om du forlater plassen tidlegare
  • Appen EasyPark er også eit godt betalingalternativ 

    

  Kart

  Grøn markering: Parkering for pasientar og besøkande

  Oransje markering: Parkering for HC

  Raud markering: Parkering for blodgivarar (ingen avgift) 

  Lilla: Ladestasjon

  P: Parkeringsautomatar

   

  ​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

  No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

  Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

  Buss

  Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

  Fly
  Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

  Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

  Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

  Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
   

  Praktisk informasjon

  ​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

  Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

  Besøkstid kl. 17.00-19.00 alle dagar. 

  Ta kontakt med aktuell avdeling før besøket. ​


  På barselavdelinga gjeld følgjande besøkstider​​​​​​

  For partnar som ikkje er innskriven i avdelinga saman med mor er kjernetida for besøk mellom kl 10.00-20.00.

  Besøkstid for søsken og besteforeldre mellom kl 17.00 og 18.00.

  Vi anbefaler ro rundt mor og barn i barseltida på sjukehuset.​​

  Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på sjukehuset. Sjå etter HMNGuest på mobil eller datamaskin.

   

  Gjestenettet HMNGuest er opent tilgjengeleg, uten bruk av passord.

   

   

   

  ​Vi ber om avgrensa bruk av parfyme, då det er mange av pasientane våre som reagerer på dette.

  ​Dette gjeld også ved poliklinisk time på sjukehuset. ​

  Treng du nokon å snakke med? ​
  Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

  Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

  Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

  Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

  ​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

  Opningstid

  08.00–16.30

  Kantina

  Hos oss får du god heimelaga mat til gode prisar. 

  Middagsservering kvar dag frå kl 12.00 - 16.00. I tillegg har vi litt kioskvarer, krigler, kaker og påsmurt brødmat. Vi har også pålegg og brødmat som du kan smøre sjølv.

  Opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 08.00 - 16.00
  • Laurdag og søndag: kl 12.00 - 16.00

   

  ​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

  Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

  Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.