Informasjon om honorering av brukarrepresentantar og fastlegar

Relevant informasjon knytt til honorering og reiserekningar for brukarrepresentantar og fastlegar. Dette gjeld for deltaking på alle nivå i Helsefellesskap Møre og Romsdal.

Honorering kommunale brukarrepresentantar

Det er per 2021 utarbeida retningsliner vedrørande godtgjersle/ honorering til kommunale brukarrepresentantar i Helsefellesskap Møre og Romsdal.

For framgangsmåte og generell informasjon om honorering, godtgjersle og reiserekning til brukarrepresentantar frå kommunar:

Brukarrettleiing Visma Expense - reiserekning og utlegg kommunar (pdf)


Alternativt skjema for utfylling for kommunale brukarrepresentantar dersom elektronisk framgangsmåte ikkje kan nyttast:

Manuelt skjema for honorar/ reiser​​ekning brukarrepresentantar kommunar (pdf)


Honorering fastlegar

For framgangsmåte og generell informasjon om honorering, godtgjersle og reiserekning til fastlegar: 
 

Honorering brukarrepresentantar Helse Møre og Romsdal HF

Reiserekning

Brukarrepresentantar i Helse Møre og Romsdal registrerer fortrinnsvis elektronisk reiserekning i systemet SD Worx (tidlegare Aditro Expence). 

Møtegodtgjerdsle

Ved møtegodtgjerdsle må leiar av utval sende bekreftelse/e-post til lønnskontoret, merkast med RESH for brukerutvalet HMR 4212089 til konsulent
May Kristin Kolerud, e-post: May.Kristin.Kolerud@helse-mr.no

Dette i tillegg til eventuell reiserekning som over.

Alternativ for brukarrepresentantar i HMR som ikkje har tilgang elektronisk:

Manuell reiserekning HMR 2021 - reiserekning med diett (Excel)​​

Manuell reiserekning HMR 2021 - reiserekning utan diett (Excel)

Du kan endre årstalet til 2023 i skjemaet før lagring og sending. Nytt eiga linje i reiserekningsmalen for honorering.

Manuelle reiserekningar må vere attestert før dei sendast til:
May Kristin Kolerud, e-post: May.Kristin.Kolerud@helse-mr.no​

Sist oppdatert 14.03.2024