Simulering i forsking:

Forskar på intakt navlesnor også for keisarsnitt

Studier har vist at sein avnavling kan ha positiv helseeffekt for bornet. Ved hjelp av mellom anna simulering skal ei nye studie undersøkje om stabilisering av nyfødde med intakt navlesnor er gjennomførbart, trygt og akseptabelt ved keisarsnitt, samanlikna med vanlig avnavlingspraksis.

Publisert 04.11.2022
Sist oppdatert 14.02.2023
Forskar på sein avnavling ved keisarsnitt

Medan det tidlegare var vanleg å klippe navlestrengen rett etter at bornet vart fødd, vart anbefalinga i 2013 endra til at ein bør vente minst 1-3 minutt før ein føretek avnavlinga.  

Intact studien

Simulering for å teste ny prosedyre

Ph.d.-stipendiat og jordmor Elisabeth Sæther ved Ålesund sjukehus er initiativtakar tilden nyleg oppstarta kliniske studien på avnavlingspraksis ved keisarsnitt. Studia skal undersøke om forløysing av morkaka med intakt navlesnor og fysiologibasert avnavling er gjennomførbart, trygt og akseptabelt ved planlagte og akutte keisarsnitt, både for mor, barn og personale. 

-Intervensjonane i studien skal samanliknast med ei historisk kontrollgruppe, frå ei periode då vanleg praksis var avnavling etter 1-2 minutt (før morkaka vart forløyst). Ved  fysiologibasert tilnærming ventar ein med avnavling til etter at barnet pustar regelmessig og navlesnora har slutta å pulsere.  Fysiologibasert avnavling er  alleeie vanleg praksis i vaginale fødslar, også i dei tilfella barnet treng respirasjonsstøtte.​ 

Les meir om studien her  

Sæther skal no gå vitskapeleg til verks for å stadfeste om det same burde gjennomførast ved keisarsnitt.

-Den nye studien involverer både føde-/barsel-/gyn-, nyfødt-intensiv-,  operasjon-/anestesi- og intensiv seksjonane ved Ålesund sjukehus, med Helse Møre og Romsdal som ansvarleg helseføretak. 

Simulering i forsking
Som eit ledd i førebuingane blei det i veke 36 (2022) gjennomført to heile dagar med simulering av intervensjonen, med deltakarar frå operasjon, anestesi, intensiv, føde/gyn og nyfødt-intensiv. Det blei simulert in-situ – på ei av operasjonsstuene – for å teste gjennomførbarheit, sikkerheit, arbeidsflyt, oppgåvefordeling og kommunikasjon. Entusiasmen og innlevinga var stor, og teamet fann gode løysingar på utfordringane som oppstod undervegs. Simuleringa avdekka at intervensjonen ikkje kan gjennomførast om ein ventar tvillingar, både av praktiske- og tryggleiksomsyn, noko som førte til ei viktig oppdatering av eksklusjonskriteria i studieprotokollen. 
Simuleringa, som var planlagd i samarbeid med VirtSim, blei filma med simulerings-appen SimCapture, som kan brukast både på mobil og nettbrett. I tillegg blei det gjort opptak med profesjonell fotograf. Filmane skal brukast i opplæring av personell og som supplement til studieprosedyrar.​