Om AIO-prosjektet

Ålesund sjukehus stod ferdig i 1971 og har eit stort behov for oppgradering, auke av kapasiteten og tilpasning til nye driftsformer i form av ei effektiv, bærekraftig, sikker og pasientvennleg virksomheit. Helseforetaket har gjort ei storstilt oppgradering av straumnettet og datanettet slik at den grunnleggande strukturen no er på plass for å modernisere sjukehuset. Det som står igjen er funksjonelle oppgraderingar for at helseforetaket skal kunne levere på sine forpliktingar.

skisse.png


AIO-prosjektet (akutt, intensiv og operasjon) omhandlar ei rekkje utbyggingar ved Ålesund sjukehus. Hovudprosjektet er eit tilbygg i tre etasjar mellom høgblokka og Barneavdelinga på 2750 kvm som skal innehalde nytt akuttmottak, intensivavdeling og post operasjon. Planlagt ferdigstillelse er i 2026.

I tillegg skal en bygge om og rehabilitere døgnoperasjon, bygge om og på vestibylen i sør, bygge ny hovudinngang mot nord med ny adkomst frå busslomme Borgundvegen, og oppgradere ventilasjon.

​Samla sett inneber tiltaka omtrent 4.000 kvm nybygg og 5.000 kvm med ombyggingar.

Prosjektet består av følgjande delprosjekt:
1. Nybygg og ombyggingar med Akuttmottak og Akutt 24. Intensiv og tung overvakning. Poliklinikk og dagbehandling. Tiltaket skjer ved eit nytt bygg mellom høgblokka og Barneavdelinga, og ombygging av dagens akuttmottak.

2. Kraftig oppdatering av dagens operasjonsavdeling som er frå 1971 inkludert operasjonsstuer tilpassa moderne standard mht til størrelse og utforming, fleksibilitet, lagerhold og rask tilgang til utstyr, og tilrettelagt for framtidige kirurgiske behov.

3. Etablering av ny hovudadkomst frå nord og ny hovudinngang i nord. Tiltaket inneber universell utforma adkomst frå busslomme nord for sjukehuset på Borgundvegen, og påbygg på nordsida av sjukehuset ved inngang til Sykehusapoteket.

4. Hovudinngang i sør kjem i konflikt med ny ambulanseinngang og kjørevei for ambulansar. Inngangen blir difor stengt og bygd om til eit PET/SPECT-senter inkludert eit påbygg på ein etasje for dagbehandling.

5. Oppgradering av ventilasjonsanlegg som ikkje blir dekt av AIO-prosjektet sine utbyggingar. Dagens ventilasjonsanlegg tilfredsstiller ikkje krav til lufttilførsel, energieffektivitet, kjøling og luktreduksjon.

- Akuttmottak, kardiologisk senter, intensiv og operasjon i samme raske og skjermede akuttakse

- Akutt24 (korttidspost ) reduserer det totale behovet for døgnplassar

- God fleksibilitet mellom akuttmottak og korttidspost, og mellom intensiv, tung overvåkning (intermediær) og postoperativ, legg til rette for god driftseffektivitet

- Sjukehusets mest kritiske funksjonar blir oppgradert til tidsriktig standard

- PET/SPECT senter gir betre tilbod til befolkninga i fylket

- Sentralisert dagbehandling i verdige lokale

- Sjukehusets front legg til rette for meir kollektivbruk og universell adkomst

- Oppgradert teknisk infrastruktur

- Tilsaman er det planlagt nybygg på 3.913 kvm
- Ombyggingar vil til saman vere på 4.950 kvm

- Samla kostnadsramme er estimert til 1029 millioner kroner (inkludert usikkerhetsavsetning). Talla er i mai 2021 verdi og inkl. mva.

- Berekraftanalysen viser at prosjektet kan gjennomførast innafor HMR sine økonomiske rammer.

- AIO-hovudprosjektet er forutsatt finansiert gjennom 70% lån frå HOD, og 30% egenkapital generert gjennom positive resultater frå tidligare år og frå planlagt overskudd i investeringsperioda. 


Sist oppdatert 19.04.2023