Organisering og ansvar

Styret i Helse Møre og Romsdal har det overordna ansvaret og er prosjekteigar. Administrerande direktør har utnemnt eit prosjektstyre for AIO-prosjektet med følgeprosjekt.

Ansvar og organisering.png

Organiseringa av prosjektet i ein utbyggingsorganisasjon og ein utviklingsorganisasjon med sterk medvirkning frå dei tilsette.


Prosjektstyret er eit internt arbeidsorgan for adm. dir. Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal, i gjennomføringa av AIO-prosjektet. Det er såleis ikkje eit føretaksstyre.


Heidi Nilsen    
Leiar av prosjektstyret
Adm. dir. HMR HF

Ketil L. Gaupset
Styremedlem 
Utnemnt av adm. dir. HMR HF

Kirsti Slotsvik
Styremedlem
Utnemnt av adm. dir. HMR HF

Torstein Hole
Styremedlem
Utnemnt av adm. dir. HMR HF

Lars Magnussen
Styremedlem
Utnemnt av adm. dir. HMR HF

Even Einarsson Bakøy
Styremedlem
Utpeika av tilsette i HMR HF


Jan Gunnar Sølberg.jpg
J
an Gunnar Sølberg er prosjektsjef for AIO-prosjektet og har det overordna ansvaret for leiinga av utbyggingsprosjektet. Sølberg har solid erfaring frå prosjektleiing av oppgradering av anlegg og bygg under drift frå byggeindustrien, oljebransjen og jernbane.
  


Anne flo 2.jpg
Anne Flo er prosjektleiar utvikling og har ansvaret for utviklingsorganisasjonen. Flo har leia arbeidet med AIO-prosjektet frå starten i 2021 og fram til forprosjektfasen, og har brei leiarerfaring innan sjukehusdrift. Sykehusbygg HF har gjennomføringsansvaret for planlegging og bygging av byggeprosjekta knytt til AIO frå og med forprosjektfasen. Sykehusbygg HF er eit nasjonalt føretak for sjukehusbygging.


Sist oppdatert 19.04.2023