Et nærbilde av en persons hender

Palliativt team Ålesund

Palliativt team er ei tverrfagleg gruppe som gir råd og rettleiing til pasientar som har ein sjukdom ein ikkje kan bli frisk av, som kreft og ALS. Vi samarbeider med fleire yrkesgrupper og har ein spesiell kompetanse innen kreft, palliasjon og anestesi. Vi ønsker at pasient og pårørande skal oppleve best mogleg livskvalitet.

Palliativ (lindrande) behandling er definert som aktiv behandling, pleie og omsorg for pasientar som har ein sjukdom ein ikkje blir frisk av. Palliativt team ønsker å legge til rette for at pasienten får vere mest mogleg heime, eller så nær heimen som mogleg. Vi vil samarbeide om god organisering av tenester som den enkelte pasient og pårørande har behov for. Vi arbeider for å styrke fagkunnskap hos helsepersonell gjennom rådgiving og undervisning. Teamet er eit bindeledd mellom sjukehuset og kommunane.

Ein kreftkoordinator i kommunen skal ha oversikt over kva som finst av tilbod og moglegheiter der du bur. 

Her ser du kva kommunar som har kreftkoordinator (kreftforeningen.no)Slik finn du fram

Oppmøtestad

Åsehaugen 17. Kreftavdelinga, ved poliklinikken i 1. etasje. 

Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5

Praktisk informasjon

​Eit trenings- og aktivitetsrom for kreftpasientar.

Aktiv mot kreft jobbar for for å få fysisk aktivitet inn som ein del av behandlinga.

Pusterommet er eit trenings- og aktivitetssenter som tilbyr tilpassa fysisk aktivitet til kreftpasientar under og etter behandling. Det er også ein møteplass og sosial arena for pasientar i same situasjon.

Dei tilsette du møter på Pusterommet har spesialkompetanse innan fysisk aktivitet og kreft.

Du kan delta i gruppetrening og/eller få individuelt tilrettelagt treningsprogram.

Pusterommet i Kristiansund

Pusterommet i Ålesund 

 

Palliativ plan

Det å ha ein palliativ plan kan vere med å skape tryggleik for deg og dine, og for dei som skal hjelpe deg.
Les meir om kva andre pasientar og pårørande synest om palliativ plan
Ei hand å halde i

Kva er palliativ plan?

Palliativ plan er eit tilbod til pasientar som har ein livstruande sjukdom som ikkje kan kurerast.
Les meir og sjå video om palliativ plan
En mann som snakker med en kvinne