Alderspsykiatri Sunnmøre

Alderspsykiatrisk seksjon gir spesialisttenester til personar over 65 år med psykiatriske lidingar, og til dei som treng utgreiing og behandling ved spørsmål om demens.

Korleis søke til alderspyskiatrisk seksjon?

 • Søknad frå fastlege eller tilsynslege i opptaksområdet.
 • Vidare tilvising frå mottaksseksjonen ved vaksenpsykiatrisk avdeling.
 • Søknad frå annan instans innan spesialisthelsetenesta på Sunnmøre.

 Poliklinikken og sengeposten har felles inntaksmøte ein gong i veka. 

Kjerneoppgåver

 • Observasjon
 • Utgreiing
 • Behandling

 

Målgruppe

 • Menneske med omfattande utfordringar i sin demenssjukdom og/eller omfattande psykiatrisk symptomatologi. Alder er av mindre relevans.
 • Pasientar med alvorleg psykiatrisk liding med debut etter 65 år.
 • Pasientar over 65 år med alvorleg psykiatrisk liding, tidlegare sjuk, men ingen fast behandlingskontakt i vaksenpsykiatrien, eller når andre sjukdomar og/eller høg alder gjer alderspsykiatrien tenleg.
 • Pasientar med uklar demensdiagnose, der alderspsykiatrien rår over ressursar til å utgreie desse.

 

Hovudmål for utgreiing

Kartlegge ressursar og problemområde, og finne rette omsorgsnivået for pasienten. Godt samarbeid med pårørande, primærhelsetenesta og spesialisthelsetenesta.
 

Hovudmål for behandling

Lækje, betre og lindre psykiske og fysiske lidingar. Avhjelpe sosiale problem. Ta omsyn til pasienten sine eksistensielle behov.

Poliklinikken er open måndag - fredag kl 0800-1530.

Arbeidsmetodar i poliklinikken

 • Individuell behandling/terapi.
 • Familie-/systemperspektiv ved demensutvikling, avhengig av nærståande personar.
 • Behandling ved å følgje opp familie.
 • Behandling ved kontakt med omsorgspersonar.
 • Rettleiing.
 • Poliklinikk i eigne lokale.
 • Ambulant verksemd.

Sengeposten har 6 sengeplassar til saman, og vi legg vekt på fleksibel bruk av desse overfor dei ulike målgruppene. Opphaldslengda er 4-12 veker, kortare opphald blir vurdert ved krise/hast der problemet er kjent frå før. Vi gir råd og rettleiing til andre sengepostar i føretaket der det er føremålstenleg å bruke alderspsykiatrien sine ressursar. Vi kan ikkje gi strakshjelp, men skal ha ambulerande funksjon der det er nyttig.

 

 

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Alderspsykiatrisk seksjon er lokalisert vest for dei andre psykiatriske sjukehusseksjonane ved Ålesund sjukehus. Alderspsykiatrisk sengepost held til i 1. etasje (Åsehaugen 7A) og alderspsykiatrisk poliklinikk i 2. etasje (Åsehaugen 7B).

Adresse

Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5

Praktisk informasjon

kl. 13.00–15.00 og 16.30–19.30. Eventuelt etter avtale med personalet.