Avdeling for psykisk helsevern barn og unge

Avdelinga gir tilbod til barn og ungdom frå 0 til 18 år. Vi skal vere med på å leggje til rette for at personar som har problem med tankar, kjensler og atferd skal få eit godt heilskapleg tilbod. Dette inneber også å leggje vekt på dei positive sidene med barnet/ungdomen. Tilboda er tverrfaglege og vi legg stor vekt på deltaking frå pårørande og andre viktige personar for pasienten der dette kan vere til nytte.

Avdelinga er ein del av Klinikk for psykisk helse og rus i Helse Møre og Romsdal. 

Avdelinga har fem seksjonar: 
- BUP poliklinikk Kristiansund
- BUP poliklinikk Molde
- BUP poliklinikk Ålesund
- BUP poliklinikk Volda
- Døgnseksjon PHBU (Psykisk helsevern barn og unge) 
          - Akutt- og utgreiingseining lokalisert på Åse i Ålesund
          - Familieeining lokalisert ved Knausensenteret i Molde 

Meir informasjon finn du på nettsidene til dei ulike seksjonane.

Avdelingssjef: Jenny Raftevold Lyngstad

 

Barn og unges helseteneste
Gjenom satsinga barn og unges helseteneste i Møre og Romsdal samarbeider brukarar av tenestene, fastlegar, fagfolk i kommunale tenester og spesialisthelsetenesten om å utvikle samhandlingsforløp for born og unge. Verktøyet er delt inn i sju forløp for dei vanlegste psykiske helseplager born og unge kan ha.
Les meir om barn og unges helseteneste

Barneblikk

Barneblikk skal utvikle familieteam for tettare oppfølging av gravide og familiar med barn i førskulealder der ein av dei vaksne har problem med rus eller har psykiske vanskar. Les meir om Barneblikk

Kontakt

Telefon

Måndag - fredag kl 08:00 - 16:00

Postadresse

Helse Møre og Romsdal
Avd. for psykisk helsevern barn og unge
Postboks 1600
6026 Ålesund

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Avdelingssjef har kontor ved BUP poliklinikk Ålesund.

Ingen henvisingar skal sendast til avdeling, men til den aktuelle seksjon (BUP).

En bygning med biler parkert foran

Knausensenteret

Nøysomhedsveien 12

6416 Molde

Hovudinngangen ved Kristiansund sjukehus

Kristiansund sjukehus

Herman Døhlens vei 1

6508 Kristiansund

En stor bygning med et tre foran seg

Volda sjukehus

Kløvertunvegen 1

Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5

Praktisk informasjon

​​​​​Forløpskoordinator skal informere, rettleie og gi råd om pakkeforløp før pasientforløpet er starta og fagperson er tildelt. Pasient, pårørande, fastlegar og andre aktuelle i kommunehelsetenesta kan ta direkte kontakt med koordinator for informasjon.

Tlf: 701 67200

Telefontid måndag til fredag frå kl 8.00-11.30 og 12.00-1600

 

Kva er eit pakkeforløp? Les meir på helsenorge.no

Kurs og møter

Nyheiter

 • 7. september 2023
  Oppdaterte råd til fastlegar om tilvisingsrutinane til BUP

  Fastlegen har ei viktig rolle og gjer ei sjølvstendig vurdering dersom born og unge treng tilvising til Psykisk helsevern for barn og unge. Barn og unges helseteneste har utarbeida råd til fastlegar om innhaldet i ei slik tilvising til BUP.

 • 17. juni 2022
  Stort engasjement i satsinga rundt barn og unge og psykisk helse

  Det er nylig gjennomført fire arbeidssamlingar med over 300 deltakarar i satsinga Barn og unges helseteneste i Møre og Romsdal. Alle kommuner og BUP-er har deltatt sammen med representanter fra Ungdomsrådet i HMR, Statsforvalteren i Møre og...

 • 10. januar 2022
  Lansering av barn og unges helseteneste i Møre og Romsdal

  På onsdag 19. januar 2022 frå kl. 1200 lanserast satsinga barn og unges helseteneste i Møre og Romsdal. Oppstarten vert markert gjennom eit webinar for leiarar i ulike tenestener i kommunar, spesialisthelseteneste og brukarorganisasjonar med fleire.