Diagnose

Lungesjukdomar hos barn og unge, Ålesund

Vi gjennomfører ein eller fleire testar for å finne ut kva type luftvegssjukdom/-plage du har. Slik kan vi finne ut kva for behandling som kan vere best å bruke.

Utredning

I utgreiinga må du ta ulike testar for å finne ut kva type lungesjukdom/-plager du har og kva for behandling som då er best for deg.

Dei tre øvste utgreiingane vi har skildra her er testar som alle må ta, men enkelte også må ta fleire.


 

Behandling

Avhengig av kva for sjukdom som blir påvist vil vi lage eit behandlingsopplegg som er tilpassa diagnose/problematikk og alder. Målet med all behandling er at barnet skal oppleve minst mogleg symptom dag og natt, færrest mogleg forverringar og best mogleg funksjon i dagleglivet – på ein lågast mogleg dose medisin.

Astma er den vanlegaste kroniske lungesjukdommen hos barn og unge. Behandling av dette er basert på bruk av førebyggjande medisin og anfallsmedisin.

 • Førebyggjande medisin  blir som regel teke som inhalasjon (pustemedisin) kvar morgon og kveld over ein lengre periode. Desse inneheld typisk kortison, eventuelt også langtidsverkande luftrørsutvidar (kombinasjonspreparat) . Det finnast fleire ulike typar førebyggande inhalasjonsmedisin. Førebyggande medisin kan også vere i tabelett-/pulverform ein gong dagleg, vanlegast då er Montelukast. Det kan ta fleire veker før barnet merker om denne type medisin har effekt.
 • Anfallsmedisin er inhalasjonsmedisin som blir gitt ved anfall med pustevanskar eller mykje hoste eller som førebyggande før planlagt påkjenning. Barnet kan ta denne medisinen når som helst på døgnet og ein kan rekne med effekt i løpet av nokre minutt. Kan takast mange gongar dagleg. Doseringa blir bestemt av legen, men ved større anfall med tungpust er det ofte nødvendig med høg og gjentatte dosar. Kontakt lege dersom medisinen ikke har effekt eller berre har kortvarig effekt. 

Behovet for medisin vil ofte variere i løpet av året og med alderen. Målet er god kontroll på symptoma. Alle barn skal ha ei skriftleg, indivuduell og oppdatert behandlingsplan for behandling av astma og astmaforverring utarbeida av legen sin. Rett inhalator med ekstra utstyr som masker og kolber i forhold til alder og riktig bruk og teknikk av utstyr er viktig. For meir informasjon, sjå for eksempel www.naaf.no/no/astma/

Fleire avdelingar tilbyr astmaskule til foreldre til barn/unge med astma. God informasjon og opplæring av pasient og pårørande er viktig for å oppnå god meistring av sjukdommen og lite plager i kvardagen.

Det finst fleire andre lungesjukdommar og behandlinga vert tilpassa diagnose/tilstand. Aktuell behandling kan vere inhalasjonar, slimmobilisering, fysioterapi, trening, antibiotika osv.

Oppfølging

Astma

Når diagnosen er stilt hos større barn kan oftast fastlegen følge opp dette med vurdering av symptom og medisinering og kontroll av lungefunksjon. Vi tilrår minst årleg kontroll hos barn og unge som står på faste medisinar. Behandlingsskjema og type inhalator må revurderast regelmessig og tilpassast symptombilde og alder. Det er også viktig å justere medisindosen ettersom barnet vokser. Det er behov for hyppigare oppfølging ved dårleg symptomkontroll og/eller høgdosert behandling, eventuelt kan dette då gjerast hos spesialist/poliklinikk. Hos små barn vil det ofte bli lagt opp til kontroll hos spesialist for avklaring av effekt med medisinar og behov for vidare medisinering. Avhengig av symptom og alder vil det ofte bli avtalt kontroll kvar 3.- 6. månad. Eventuelt kan opplegget for oppfølging bli delt mellom spesialist og fastlege.

Andre diagnosar

Nokre kroniske og alvorlege tilstandar blir følgt opp hos spesialist regelmessig over mange år, medan andre tilstandar kan avklarast og følgast opp hos fastlege. Dette er avhengig av situasjonen til kvar enkelt.

Kontakt

Ålesund sjukehus Poliklinikk barn og ungdom Ålesund

Kontakt Poliklinikk barn og ungdom Ålesund

Oppmøtestad

Poliklinikken held til i barne- og ungdomsavdelinga, eit eige bygg like ved hovudinngangen til Ålesund sjukehus.

Adresse

Opningstider
 • I dag 08:00 - 16:00
 • Måndag 08:00 - 16:00
 • Tysdag 08:00 - 16:00
 • Onsdag 08:00 - 16:00
 • Torsdag 08:00 - 16:00
 • Fredag 08:00 - 16:00
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT
Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5

Transport

Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet, sjå kart under. 

 • Merk at du alltid må registrere bilnummeret på parkeringsautomat eller i EasyPark-appen ved ankomst
 • Vi anbefaler betaling med kort framfor mynt. Då kan du velje P-tid med god margin slik at du unngår stress for å nå parkeringstida. Kjem du tilbake før utløpt tid kan du avslutte ved å sette inn kortet igjen. Du betaler då kun for brukt parkeringstid
 • Det er også mogleg å betale med mynt, men då må du tilbake til automaten viss du må forlenge parkeringstida. Du får heller ikkje refundert beløp om du forlater plassen tidlegare
 • Appen EasyPark er også eit godt betalingalternativ ​

Endra parkeringsområde og stengd inngang nord (poliklinikkinngangen) 

20. november 2023 stengde vi Inngang nord (poliklinikkinngangen) og la om parkeringsområda ved Ålesund sjukehus i samband med ombygging. Under får du oversikt over dei nye parkeringsområda og korleis du lettast kjem til hovudinngangen.  

Kart
Stengd inngang er markert med raudt kryss. 

Markerte område på bildet

 • Grøn markering: Parkering for pasientar/besøkande
 • Gul markering: HC-parkering
 • Raud markering: Parkering for blodgivarar
 • Blå markering: Parkering for besøkande med spesialbevis
 1. Hovudinngang
  Merk av- og påstiging "kyss og køyr sone" utanfor barne- og ungdomsavdelinga
 2. Administrasjonsbygget
 3. Akuttmottaket
 4. Alderspsykiatrisk døgn
 5. Alderspsykiatrisk poliklinikk
 6. Apotek
 7. Audiopedagogen
 8. Barne- og ungdomsavdelinga
 9. BUP
 10. Dagkirurgi Aust
 11. Habiliteringsbygget
 12. Kreftavdelinga
 13. Psykisk helsevern døgn
 14. Psykisk helsevern poliklinikk
 15. UPA
 16. Åse hotell
 17. Åsebøen 1
 18. Åsebøen 5

Besøkande ved habiliteringsbygget, pårørande til barn ved audiopedagogen og barne- og ungdomsavdelinga kan få spesialbevis ved å ta kontakt med avdelingane.  

 

​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Praktisk informasjon

Må du avbestille eller endre time, så ber vi deg ta kontakt med vår ekspedisjon. Det er viktig at ringer så snart som råd og seinast innan 24 timar før avtalt time. Unytta timar som ikkje blir varsla vil bli fakturt. Ekspedisjonstida er frå måndag til fredag, kl 08.00 – 15.30.

​Foreldre/føresette kan følge barnet til time på poliklinikken. På grunn av at ein stor del av pasientane hos oss ikkje er vaksinerte og vi forventar ei stor auke i luftvegsinfeksjonar denne hausten/vinteren, er det ikkje moglegheit for andre til å bli med. 

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på sjukehuset. Sjå etter HMNGuest på mobil eller datamaskin.

 

Gjestenettet HMNGuest er opent tilgjengeleg, uten bruk av passord.

 

 

 

​Vi ber om avgrensa bruk av parfyme, då det er mange av pasientane våre som reagerer på dette.

​Dette gjeld også ved poliklinisk time på sjukehuset. ​

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Kantina​

Vi har god heimelaga mat, varme og kalde rettar, til gode prisar.​

Du finn oss​ i 1. etasje. Velkomen!

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
 • Helg og høgtid: stengt

Kios​k

I tillegg har vi kiosk i hovedvestibylen ved sjukehuset. 

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 07.00 - 20.00
 • Laurdag og søndag: 12.00 - 18.00
 • Raude dagar: 10.00 - 18.00

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.