Finansiering

Utlysning av frie forskningsmidler for Helse Møre og Romsdal – 2024

HMR lyser ut ph.d.-stipend (også ukjent kandidat), forskerstilling (20-40%), midler til 2-årig forskningsprosjekt, og såkornmidler for 2024.

Publisert 21.12.2023
Sist oppdatert 29.01.2024
En liten øy med en plante som vokser ut av den

Søknadene vil bli vurdert av Innstillingsrådet HMR og ekstern evaluator.

Oppstart skal helst være fra mars-april 2024, og ikke senere enn 1.7.2024 (det må skisseres klart i søknad)

Søknadsfrist for alle kategoriene er 31.01.2024

Utlysninga omfatter følgende:

Ph.d.- stipend – kjent kandidat ansatt i HMR

Ph.d.-stipend, 100% stilling i 3 år. En oppfordrer til fulltidsstipend, men det kan søkes om minimum 50% stipend over maksimalt 6 år.

Søker må være ansatt i minst 50% stilling i HMR. Sats for ph.d. stipend følger satsene fra Norges forskningsråd, for 2024 1.312.000 NOK.

Krav til vedlegg (bruk maler): 

Se gode eksempler på GANTT-skjema og budsjett her:
(dette kan være separate vedlegg til prosjektbeskrivelsen – teller ikke med i begrensningen på 10 sider):

Se fullstendig søknadstekst og søk her (webcruiter)
Søknadsfrist 31.01.2024

Ph.d.- stipend – ukjent kandidat 

Helse Møre og Romsdal lyser for første gang ut ph.d.-stipend med ukjent kandidat, 100% stilling i 3 år. Hovedmålet med utlysningen er å rekruttere fagpersoner med mastergrad og forskningsinteresse til foretaket og gi forskningsgrupper i foretaket mulighet til å gjennomføre deler av forskningen sin som ph.d.-prosjekt. Søker/veileder/prosjektleder må ha ph.d. og være ansatt i Helse Møre og Romsdal.

Den som får tildelt ph.d.-stipend med ukjent kandidat til prosjektet sitt, må rekruttere kandidat til stillingen. Foretaket vil da i samarbeid med prosjektleder, lyse ut stilling som ph.d.-stipendiat internt og eksternt.

Følgende obligatoriske vedlegg (skal sendes som ett samlet PDF-vedlegg):

Se gode eksempler på GANTT-skjema og budsjett her:
(dette kan være separate vedlegg til prosjektbeskrivelsen – teller ikke med i begrensningen på 10 sider):

Søknad sendes til forsking@helse-mr.no – merkes i emnefelt «Søknad Ph.d.- stipend – ukjent kandidat»
Søknadsfrist 31.01.2024


Forsker

For å ta vare på og videreutvikle forskerkompetanse samt styrke integrert forskning og samhandling i klinikk, lyses det ut stilling som forsker i 20-40 % i inntil 3 år.

Bruk mal for lederstøtte:
Skjema for lederforankring HMR.docx

Se fullstendig søknadstekst og søk her (Webcruiter) 
Søknadsfrist 31.01.2024


2-årig forskningsprosjekt 

Det lyses ut midler til 2-årig forskningsprosjekt, inntil 1.000.000 NOK per prosjekt. Søker/prosjektleder må ha ph.d. eller ha innlevert ph.d.-avhandling i 2023 og være ansatt i minst 50% stilling i HMR.

Hovedmål med utlysinga er å styrke forskningsaktiviteten og -kvaliteten i Helse Møre og Romsdal.

Vi oppfordrer fagmiljøer med behov for å styrkes innen forskningsområdet til å søke. Det anbefales at man har sterke miljøer som samarbeidspartnere i prosjektsøknaden. Hvis styrking av fagmiljø er formålet med søknaden så bør dette oppgis både i søknadsteksten og i lederforankringen fra klinikken. Forskningsprosjektene skal være strategisk relevante for helsesektoren, jf. regionale forsknings- og innovasjonsstrategier for Helse Midt-Norge RHF og Helse Møre og Romsdal HF handlingsplan for forskning 2023-2026.

Det kan søkes om inntil NOK 1.000.000,- for blant annet drifts- og lønnsmidler til eksempelvis:

  • Forskningsmedarbeidere (teknisk/administrative stillinger, forskningssykepleier o.l.).
  • Bruk av forskningsinfrastruktur.
  • Sluttføring av ph.d.-prosjekt der kandidaten ikke har mottatt midler som stipendiat fra før.
  • Forskningsprosjekter med innovasjonspotensiale.
  • Frikjøp fra klinisk stilling for å jobbe med forskning

Midlene kan benyttes i inntil to år. Det er ingen øvre eller nedre grense for årlig beløp, men totalbeløpet for hele perioden skal ikke overstige NOK 1.000.000,-. Ved tildeling av midler vil det legges vekt på bruk av lokal forskningsinfrastruktur.  Innsamling og lagring og/eller bruk av biologisk materiale til forskning skal organiseres gjennom Biobank1 (Prøver som samles direkte til forskningsformål, skal lagres i Biobank1. Dette utelukker ikke bruk av prøver som f.eks. hentes fra en diagnostisk biobank.)

Følgende obligatoriske vedlegg skal sendes som ett samlet PDF-vedlegg:

  • Prosjektbeskrivelse (maksimalt 10 sider), pluss vedlegg prosjektplan og budsjett
  • Søker sin CV (anbefalt lengde 2 sider)
  • Søker sin publikasjonsliste de siste fem år (evt. forskningsgruppa/fagmiljøet sin vitenskapelige produksjon - det skal tydelig skilles mellom vitenskapelige artikler og andre forskningspublikasjoner, og kun relevante publikasjoner skal inkluderes)
  • Skjema for lederforankring

Bruk maler: 

Se gode eksempler på GANTT-skjema og budsjett her:
(dette kan være separate vedlegg til prosjektbeskrivelsen – teller ikke med i begrensningen på 10 sider):

Søknad sendes til forsking@helse-mr.no– merkes i emnefelt «Søknad 2-årig forskningsprosjekt »
Søknadsfrist 31.01.2024


Såkornmidlar:

Utlysing for kategori 1-5 (kategori 6-8 har løpende søknadsfrist. Du kan søke om støtte på inntil 250 000 kroner (søknadsramme 1 000 ​000 kroner).
Søknadsfrist 31.01.2024
Se hele utlysningen og søk her.