Samarbeidsprosjekt

Ulike samarbeidsprosjekt og innsatsområder i Helse Møre og Romsdal innanfor samhandlingsfeltet mellom helseføretak og kommunar.

​​

Barn og unges helseteneste

Satsinga barn og unges helseteneste består av sju samhandlingsforløp for dei vanlegaste psykiske plagene hjå born og unge. Forløpa fungerer som eit kart over tenestene og skal gi brukarar og fagpersonar betre oversikt over ansvarsområder og roller.
Les meir om barn og unges helseteneste
Tre ungdommar står og ser ut over eit ruskete hav

Barneblikk

Barneblikk skal utvikle familieteam for tettare oppfølging av gravide og familiar med barn i førskulealder der ein av dei vaksne har problem med rus eller har psykiske vanskar.
Les meir om Barneblikk
Barneblikk barna_RGB_nett.jpg

Palliativ plan

Det å ha ein palliativ plan kan vere med å skape tryggleik for deg og dine, og for dei som skal hjelpe deg.
Les meir om palliativ plan
Tusenfryd

Digital heimeoppfølging av kronisk sjuke

Prosjektet "Måling og meistring - digital heimeoppfølging på Søre Sunnmøre" er eit samhandlingsprosjekt mellom kommunane på Søre Sunnmøre og Volda sjukehus. Gjennom digital heimeoppfølging skal pasientar få støtte og verktøy slik at ein kan meistre eigen helsesituasjon og ha mindre behov for helsetenester
Les meir om digital heimeoppfølging
Illustrasjonsbilete digital oppfølging

Fra floskel til handling

Prosjektet "Fra floskel til handling" er eit individuelt tilpassa helsetilbod for eldre eller skrøplege multisjuke pasientar med fokus på bruk av førehandssamtalar og palliativ plan. Prosjektet har fleire delprosjekt.
Les meir om "Fra floskel til handling"
Jemdemsfjell

Pasientsentrert helsetenesteteam (PSHT)

Heimeoppfølging av eldre pasientar med samansette og kroniske sjukdommar.
Les meir om Pasientsentrert helsetenesteteam (PSHT)
Ei støttande hand. Pasient og helsepersonell
Sist oppdatert 25.04.2024