Smilande tilsett i behandlingssituasjon

Kreftpoliklinikken Ålesund

På kreftpoliklinikken tilbyr vi behandling til pasientar som skal ha cellegift, immunterapi eller anna type medikamentell kreftbehandling. Type behandling varierer frå diagnose til diagnose. Det varierer også kor lang tid behandlinga tek, nokre behandlingar går over ein dag, andre over fleire dagar.

 


Dagens kreftbehandling er avansert og individuelt tilpassa pasienten. All behandling blir vurdert ut frå type diagnose, alder, allmenntilstand og diagnoseutbreiing.

Vi tilbyr forundersøking dagen før planlagt behandling. Denne forundersøkinga inkluderer blodprøvar og samtale med sjukepleiar. Når pasienten kjem til behandling dagen etter, er kuren ferdig blanda og klar frå apoteket. Dette gir mindre venting for pasienten, da behandlinga kan starte når pasienten kjem.

Ved lang reiseveg er det mogleg å ta blodprøver på fastlegekontoret, og deretter ha forundersøking som video- eller telefonkonsultasjon med sjukepleiar. Dette gir mindre reising for pasienten.

Ved kreftpoliklinikken har vi fleire behandlingsrom og eit eige rom for samtale med sjukepleiar.


Det å ha ein palliativ plan kan vere med på skape tryggleik for deg og dine, og for dei som skal hjelpe deg.

Les om kva pasientar og pårørande synest om palliativ plan


Ein kreftkoordinator i kommunen skal ha oversikt over kva som finst av tilbod og moglegheiter der du bur. 

Her ser du kva kommunar som har kreftkoordinator (kreftforeningen.no)

Kreftpoliklinikken i Ålesund har ansvaret for følgande forløp:

 • Testikkelkreft
 • Hjernekreft
 • Sarkom
 • Skjoldbruskkjertelkreft
 • Nevroendokrine svulstar
 • Metastaser med ukjent utgangspunkt
 • Diagnostisk forløp
Ved spørmål om desse forløpa, ring  70 10 69 15 , som kan vise til vår forløpskoordinator.

Du kan få spørsmål om å delta i ein klinisk studie. Kreftpoliklinikken deltek i fleire kliniske studiar og har tilsett studiesjukepleiar hos oss. 

Kva er klinsik studiar?

Kontakt

Telefon

 • Måndag 08:00 - 15:30
 • Tysdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finn du fram

Oppmøtestad

1. etasje i kreftbygget.
Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5

Praktisk informasjon

​Har du med barn når du kjem til behandling? Vi har to leikerom ved Kreftavdelinga, eit ved sengeposten og eit like ved stråleterapien i første etasje. Her kan barna leike eller slappe av mens du får behandling, anten det er ved sengeposten, poliklinikken eller stråleterapien.

Om du ønsker det kan du ha med deg pårørande til legekonsultasjonar, informasjonssamtalar med sjukepleiar og ved førundersøkingar. 

Pårørande kan diverre ikkje vere med inn på behandlingsrommet. 

​Eit trenings- og aktivitetsrom for kreftpasientar.

Aktiv mot kreft jobbar for for å få fysisk aktivitet inn som ein del av behandlinga.

Pusterommet er eit trenings- og aktivitetssenter som tilbyr tilpassa fysisk aktivitet til kreftpasientar under og etter behandling. Det er også ein møteplass og sosial arena for pasientar i same situasjon.

Dei tilsette du møter på Pusterommet har spesialkompetanse innan fysisk aktivitet og kreft.

Du kan delta i gruppetrening og/eller få individuelt tilrettelagt treningsprogram.

Pusterommet i Kristiansund

Pusterommet i Ålesund 

 

Kurs og møter

Pakkeforløp heim for pasientar med kreft

Alle pasientar som får ein kreftdiagnose, blir inkluderte i Pakkeforløp heim for pasientar med kreft.
Les meir på helsenorge.no
Lege og pasient

Pusterommet Ålesund

Pusterommet er eit trenings- og aktivitetssenter som tilbyr tilpassa fysisk aktivitet til kreftpasientar under og etter behandling.
Les meir om Pusterommet
To tilsette på spinningsykkel