Møteplass Møre og Romsdal

Fastlegar og andre tilvisarar

Møteplass Møre og Romsdal består av fleire ulike tiltak som skal sikre samhandling og oppgåvefordeling mellom behandlarar på sjukehus, behandlarar i kommunane og pasientane for å få til best mogleg utredning og behandling.

Dokumentet er utarbeida i samarbeid mellom klinikkane, kommuneoverlegar og samhandlingslegar som representantar for fastlegane ved dei fire ulike lokalsjukehusområda. Målet med dokumentet er å ha ein skriftleg rettleiar for oppgåvefordeling mellom behandlarar på sjukehus, behandlarar i kommunane og pasientane. Ein har vidareført eit mangeårig godt samarbeid, men mellom anna av pasientsikkerheitsgrunner, har ein sett behovet for å gjere denne oppgåvefordelinga skriftleg. Dokumentet har vore ute på høring i alle klinikkar og i kommunane.


Eldre retningsline Møteplass Møre og Romsdal: Samarbeid mellom fastleger og sykehus frå 2018.pdf

Pakkeforløp for psykisk helse og rus Anbefalingar om samarbeid mellom fastlegar og spesialisthelseteneste

Rekning for legeledsagelse med ambulanse

Vi har ein ønska utvikling innan medisin der ny kunnskap og ny teknologi gjer at oppgåver no kan få ny behandlingsstad. Dette gjer at «rett oppgåve på rett stad til rett tid» i dag ofte skjer nærare heimen til pasienten enn for berre få år sidan.  
Oppgåver vert flytta frå St Olavs hospital til sjukehusa i Møre og Romsdal og oppgåver vert flytta frå sjukehusa til kommunane. Ny teknologi kan gjere at nokre oppgåver vert flytta frå helsevesenet til pasientane. Oftast vert oppgåvene flytta nedover i behandlingskjeda, men ny kunnskap gir nye moglegheiter til at oppgåver også kan flyttast oppover i systemet.

Vurdering

Nokre gonger kan klinikkar eller leiar stille spørsmål om oppgåva vert gjort på feil stad eller til feil tid. Dersom ein vurderer at ei oppgåve burde vore utført på eit anna behandlingsnivå, meldast dette til samhandlingsoverlege og leiar for samhandlingsordninga Stian Endresen eller til samhandlingssjef for drøfting i praktiskonsulentmøte. 

Utifrå kompleksiteten i oppgåva, vuderer samhandlingslegane behov for ei eventuell grundigare analyse og konsekvensar av oppgåveomfordelinga, før informasjonen vert sendt til fastlegane. Det kan og vere aktuelt at forslag til oppgåveomfordeling vert drøfta som sak i Fagleg samarbeidsutval for behandlarsamarbeid i Helsefellesskapet. Leiar for samhandlingsordninga gjer denne vurderinga. På denne måten kan ein på førehand sikre ei god oppgåvevurdering og forankring blant behandlarar i Helse Møre og Romsdal HF, i kommunane og brukarutval, dersom omfanget av endringa tilseier det. 

Felles behandlarfagråd i Møre og Romsdal har eksistert sidan 2018 og vart våren 2021 erstatta med nytt Faglig samarbeidsutval for behandlarsamarbeid. Målet for utvalet er å betre samhandlinga mellom behandlarar i spesialisthelsetenesta og kommunane.

Gå til sida om faglig samarbeidsutval for behandlarsamarbeid

Samarbeidsutvalet sine oppgåver:

Faglig samarbeidsutval for behandlarsamarbeid skal gi råd om vesentlige forhold i behandlar til behandlarsamarbeidet mellom primærhelsetenesta og spesialisthelsetenesta som tek i vare pasientforløp og god utnytting av ressursar på begge nivå.

Forslag om endra oppgåvefordeling mellom avdelingar i Helse Møre og Romsdal og fastlegar skal vurderast med tanke på pasientsikkerheit, ressursbruk og om det kan sameinast med dagens arbeidsform i sjukehus og fastlegepraksis. Samarbeidsutvalet skal vere høringsinstans for forslag til standardiserte pasientforløp som involverer både primær og spesialisthelsetenesta.

Melde saker:

Fastlegar, kommunar, bedriftsleger, avtalespesialister, brukarar/pårørande, fylkesmannen, sjukehus og samarbeidsorgan mellom sjukehus og kommunar kan melde saker som gjeld samhandling og oppgåvefordeling mellom sjukehus og behandlarar/fastleger i kommunane. I tillegg kan samarbeidsutvalet på eige initiativ ta opp relevante saker til drøfting.

Saker kan meldast til
Stian Endresen, leiar for samhandlingsordninga og leiar for faglig samarbeidsutval for behandlarsamarbeid
E-post: Stian.Endresen@helse-mr.no

Oppfølging av saker:

I saker som inneberer vesentlige endringar i samarbeidet mellom legar i sjukehus og kommune så vil samarbeidsutvalet sende forslaget til drøfting til:
a) Lokale samarbeidsutval (LSU) , tillitsvalte, allmennlegeutval og kommuneoverlegane i Møre og Romsdal
b) Seksjon for samhandling i HMR, tillitsvalte og aktuelle klinikkar

Etter ny drøfting i faglig samarbeidsutval vert saker sendt til Strategisk samarbeidsutval. Les meir om ny organisering gjennom Helsefellesskap Møre og Romsdal

Tidlegare referat frå Felles behandlarfagråd

2019.04.09

2019.06.19

2019.10.16

2019.11.20

Kommande møte:
Volda sjukehus: 17. oktober 2023 mellom kl. 17.00 - 20.00
Neste år: 06.02.24

Ålesund sjukehus: 18. oktober 2023 mellom kl. 17.00 - 20.00
Neste år: 07.02.24

Molde sjukehus: 24. oktober 2023 mellom kl. 17.00 - 20.00
Neste år: 05.03.24

Kristiansund sjukehus: 25. oktober 2023 mellom kl. 17.00 - 20.00
Neste år: 06.03.24

Felles dialogmøte/fastlegemøte er for Helse Møre og Romsdal HF ein viktig møteplass med fastlegane, andre legar og kommunalt tilsette legar. Fastlegane sin posisjon som henvisarar betyr at dei både er «døropnar og portvakter» for pasientstraumen inn til Helse Møre og Romsdal HF. Dette gjer at samhandling mellom føretak og denne legegruppa er ekstra viktig.

Fastlegar er avhengig av kontinuerlig oppdatering om Helse Møre og Romsdal (HMR) sine tilbod. HMR har som dei fleste andre helseføretak hatt slike legemøter gjennom mange år. Dei siste åra har ein jobba for å få på plass slike møteplassar ved alle lokalsjukehus.

Møta vert halde på kveldstid to gongar i året i kvart lokalsjukehusområde. På desse møta vert det diskutert faglege problemstillingar, lokaltilpassa samhandling og forventningar til utredning, behandling og oppfølging av pasientar. I tillegg er det oftast matservering. Ein har ofte kalla desse møta for «Nytt og nyttig møter» eller fagmøte med fagleg samhandling og relasjonsbygging som nøkkelord. Sjukehuslegar, fastlegar og Helse Møre og Romsdal HF sine leiarar held faglege innlegg som vert avslutta med ein fagleg diskusjon mellom sjukehusleger og fastlegar. Avtalespesialister vert og invitert inn som forelesarar.

Samhandlingslegane står for førebuing og gjennomføring av møta. Ulike fagpersonar kjem med forslag om tema og problemstillingar som dei ynskjer tatt opp i dialogmøta. Når ein ønskjer å ta opp tema på eit slikt møte så sender ein e-post til lokal samhandlingslege med forslag. Dersom drøftingar på møta  fører til endring av samhandlingsrutinar så vert desse endringane sendt ut skriftlig i etterkant av møta.

Innspel om tema til fagmøta sendast til:
Volda: Stian Endresen, e-post: stian.endresen@helse-mr.no  
Ålesund: Jonas Vegsundvåg, e-post: jonas.vegsundvag@helse-mr.no
Molde: Thilde Camilla Svela, e-post: Thilde.Camilla.Svela@helse-mr.no  
Kristiansund: Andreas Nybrott Hals, e-post: andreas.nybrott.hals@helse-mr.no

Påmelding til fastlegemøta/dialogmøta til:
Fredrik Møller-Christensen
fredrik.moller-christensen@helse-mr.no

Samarbeidsordninga for spesialisthelsetenesta og fastlegane skal bidra til å betre samarbeidet mellom legar i kommunehelsetenesta og legar i sjukehus innafor tema knytt til  diagnostikk, behandling og oppfølging av pasientar. 

Les om ordninga og finn kontaktinformasjon til samhandlingslegane i HMR her

Hospiteringar for fastlege hjå sjukehusspesialist i Helse Møre og Romsdal.

Skjema og attest for strukturert hospitering på sjukehus - Helsedrektoratet (pdf).

Dersom du som fastlege ønsker dagshospitering hjå sjukehusspesialist kan du ta kontakt med følgande personar:


Etter hospitering fyller du ut skjema hospitering (pdf) og sender det til Kurskomiteen i Møre og Romsdal legeforening ved Bente Grønnesby som vidaresender dette for godkjenning. E-post: Bente.gronnesby@legeforeningen.net

Skjema må attesterast av den sjukehuslegen du hospiterte hos. Ein dag med strukturert hospitering kan gi deg 10 kurspoeng du kan nytte i vidare- og etterutdanning i spesialiteten allmennmedisin.

Nytt frå laboratoria i klinikk for diagnostikk. Medisinsk biokjemi, mikrobiologi og patologi.

Gå til Bioposten

Informasjon frå laboratoriet, avdeling for medisinsk biokjemi

Nyheiter/informasjonsskriv frå Medisinsk mikrobiologi

Du kan velge mellom alle offentlege behandlingsstadar. For å få dekka utgifter til undersøking eller behandling ved ein privat behandlingsstad, må behandlingsstaden ha avtale med eit regionalt helseføretak eller ei godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlinga.

Alle behandlingsstader som rapporterer ventetider

Ventetid Medi 3 Ålesund

Ventetid avtalespesialister i Midt-Norge

Tilvisingar, både frå fastlege, avtalespesialist og kommune (sjukeheim), skal sendast elektronisk via journalsystemet.

Du finn meir informasjon om tilvising på denne sidaArrangement

 • Fastlege- /allmennlegemøte i Molde
  Vi held fram med å styrke samarbeidet mellom spesialist og primærhelsetenesta og inviterer til nytt dialogmøte med fastlegar og allmennpraktikarar.
  Fastlege- /allmennlegemøte i Molde
  5.
  mars
  2024
 • Fastlege- /allmennlegemøte i Kristiansund
  Vi held fram med å styrke samarbeidet mellom spesialist og primærhelsetenesta og inviterer til nytt dialogmøte med fastlegar og allmennpraktikarar.
  Fastlege- /allmennlegemøte i Kristiansund
  6.
  mars
  2024
 • Fastlege- /allmennlegemøte i Volda
  Vi held fram med å styrke samarbeidet mellom spesialist og primærhelsetenesta og inviterer til nytt dialogmøte med fastlegar og allmennpraktikarar.
  Fastlege- /allmennlegemøte i Volda
  12.
  mars
  2024
 • Fastlege- /allmennlegemøte i Ålesund
  Vi held fram med å styrke samarbeidet mellom spesialist og primærhelsetenesta og inviterer til nytt dialogmøte med fastlegar og allmennpraktikarar.
  Fastlege- /allmennlegemøte i Ålesund
  13.
  mars
  2024

Behandlarnytt

 • Mor med barn i en sofa
  17. januar 2024
  Pasient- og pårørandeopplæring for våren 2024

  Visste du at Helse Møre og Romsdal tilbyr kurs- og gruppetilbod for brukarar, pasientar og pårørande?

 • Et par menn som ser på en bok
  21. desember 2023
  Praksiskonsulentordninga skiftar namn til Samarbeidsordning for spesialisthelsetenesta og fastlegane

  Det har vore ei nasjonal evaluering av praksiskonsulentordninga. Ei av endringane som følgje av dette er at praksiskonsulentordninga skiftar namn til samarbeidsordning for spesialisthelsetenesta og fastlegane frå og med 01.01.24. Praksiskonsulentar blir frå nyttår kalla samhandlingslegar.

 • En person som holder en presentasjon
  18. desember 2023
  "Råbra" av Vanylven kommune

  Ved møte i Lokalt samarbeidsutval ved Volda sjukehusområde (LSU Volda) i november fekk Vanylven kommune ved kommuneoverlege Cecilie Lillejord Oppedal overrekt eit råbrakort fordi dei har medverka på ein positiv måte som fortener merksemd.

Sist oppdatert 01.03.2024